9 powodów, dla których potrzebujesz ITAM

LOG Systems - LOG Plus

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami IT ewoluowały i znacznie poprawiły się w czasie rozwoju technologii i kompetencji cyfrowych. Obecnie zasoby IT mogą być efektywnie zarządzane przez cały cykl życia zasobów. Dlaczego więc nie ma więcej organizacji korzystających z ITAM (ang. IT Asset Management) w celu usprawnienia usług informatycznych i ogólnych procesów zarządzania usługami IT (ITSM – ang. IT Service Management)? Poniżej znajdziesz 9 najważniejszych powodów, dla których potrzebujesz ITAM.

Wpływ ITAM na funkcjonowanie działów IT

ITIL (ang. IT Infrastructure Library) – to kodeks postępowania dla działów IT. Zbiór zaleceń, jak w efektywny sposób oferować i dostarczać usługi informatyczne. Właśnie tam po raz pierwszy pojawił się termin IT Asset Management. Proces ten jest częścią całościowej struktury ITIL, a jego głównym celem jest zapewnienie pełnej kontroli nad zasobami informatycznymi firmy.

IT Asset Management zapewnia między innymi aktualne i kompletne informacje na temat konfiguracji zasobów IT i ich wzajemnych relacji. Dużą rolę odgrywa także dostępność danych, które mają być pod ręką zawsze, gdy jest to potrzebne. ITAM łączy w sobie elementy finansowe, kontraktowe, inwentaryzacyjne i planistyczne, zapewniające pełną widoczność zasobów IT. Dzięki temu organizacja jest w stanie zoptymalizować cykl życia swoich urządzeń i ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących systemów IT. Właściwie stosowany ITAM umożliwia firmom: 

 • poprawę jakości usług i zadowolenia klientów,
 • zwiększenie wydajności i skuteczności operacyjnej,
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania działu IT,
 • wpływ na wzrost jakości zarządzania i zmniejszenie ryzyka.

Pomimo licznych korzyści, firmy wahają się, czy powinny wdrażać ITAM i w pełni angażować ludzi w ten proces.Głównym powodem jest to, że w wielu organizacjach proces ten postrzegany jest jako uciążliwy i trudny do przeprowadzenia. Jednak postępując zgodnie z dobrymi praktykami, zarządzanie zasobami IT może stać się prostym zadaniem.

9 powodów, dla których potrzebujesz ITAM

Zarządzanie aktywami to proces, który pozwala firmom na właściwe zarządzanie zasobami IT w celu poprawy wydajności organizacji, a tym samym minimalizacji kosztów. Jednym z głównych celów ITAM jest zapewnienie organizacji dogłębnej wiedzy na temat jej systemów informatycznych. Pozwala to na wykorzystanie tych informacji do identyfikacji i szybkiego rozwiązywania problemów. 

Zapoznaj się z 9 powodami, dla których Twoja organizacja powinna przyjąć ITAM w celu poprawy funkcjonowania i wyników działów IT.

 • Lepsze zrozumienie problemów -gdy problemy dotyczą sprzętu i oprogramowania, umiejętność lepszego zrozumienia urządzeń lub używanych aplikacji może naprawdę pomóc (np. konflikty między niektórymi aplikacjami lub implementacja nieautoryzowanego oprogramowania).
 • Więcej informacji o zdarzeniach – gdy użytkownik końcowy żąda czegoś nowego, pomocne i ważne jest zrozumienie posiadanych już zasobów. Warto mieć na uwadze sytuację, że nowe oprogramowanie może nie zawsze działać na konkretnym systemie operacyjnym lub innej zainstalowanej aplikacji.
 • Inteligentne rozwiązania – znajomość zasobów, które już posiada użytkownik końcowy, może pomóc w automatyzacji dostarczania rozwiązań umożliwiających samoobsługę. 
 • Zarządzanie problemami -w przypadku zidentyfikowania problemu, dane o zasobach umożliwiają zarówno personelowi obsługi technicznej, jak i personelowi zarządzającemu problemami, szybkie zrozumienie, ile urządzeń, osób i usług może być w niego uwikłanych. ITAM otwiera kanał komunikacji z potencjalnie zagrożonym personelem, co pozwala na obejście problemu, a także pomaga ustalić priorytety w oparciu o ich wpływ na biznes.
 • Mniejsza ilość incydentów podczas zmian -zarządzanie zmianami (lub kontrola zmian w ITIL 4) pozwala na posiadanie lepszych danych dotyczących zasobów i konfiguracji. Pomaga to nie tylko lepiej zrozumieć zakres, ryzyko i potencjalny wpływ proponowanych zmian, ale także wspiera ochronę serwisu (i firmę) przed niekorzystnymi skutkami problemów związanych ze zmianami.
 • Optymalizacja zarządzania licencjami -niezależnie, czy mówimy o zarządzaniu ryzykiem, oszczędnościach, czy o możliwości lepszego spełnienia wymagań użytkowników końcowych dotyczących dodatkowego oprogramowania. ITAM pozwala działom IT lepiej zrozumieć, gdzie zainstalowane i licencjonowane oprogramowanie jest rzadko używane lub nie. W rezultacie oprogramowanie może zostać odinstalowane lub dodane do puli licencji i ponownie wdrożone w razie potrzeby.
 • Odświeżanie infrastruktury i technologii -gdy dział serwisowy ma dostęp do danych ITAM, jest w stanie lepiej zrozumieć i zaplanować nie tylko odświeżane zasoby, ale także potencjalny wpływ zaktualizowanych aplikacji na usługi. Począwszy od aktualizacji systemu operacyjnego, standardowego oprogramowania dostępnego od ręki, do aplikacji niszowych używanych tylko przez niewielką liczbę użytkowników końcowych.
 • Wzrost bezpieczeństwa -bezpieczeństwo cyfrowe jest jedną z kluczowych kwestii we współczesnych organizacjach. Obowiązkiem firm jest zapewnienie całkowitej ochrony danych przetwarzanych i przechowywanych w ich systemach, zarówno wewnętrznych, jak i tych, udostępnianym klientom. ITAM pozwala firmom poznać stan ich narzędzi pod względem bezpieczeństwa. Zapobiega to narażeniu systemów na ryzyko związane z obecnością przestarzałego lub nieaktualizowanego programu antywirusowego.
 • Planowanie kosztów -Prowadzenie procesów z wykorzystaniem ITAM pozwala organizacjom lepiej kontrolować wydatki związane z zasobami IT. Zarządzając kompletnymi informacjami na temat cyklu życia każdego zasobu, można zmaksymalizować jego wykorzystanie, stworzyć budżety zasilające, uniknąć niepotrzebnych wydatków i zaplanować przyszłe wydatki. Takie planowanie może zostać przeprowadzone efektywnie i uwzględnić potrzeby firmy w krótkim i dłuższym okresie. 

ITAM – podsumowanie

Właściwie wdrożone i wykorzystane ITAM może zmienić jakość funkcjonowania działów IT. Ułatwia pracę działu wsparcia IT, a także pracowników biurowych i serwisowych. Wysokiej klasy narzędzia do zarządzania ITAM w firmie, poprzez klarowne definiowanie poziomu usług, mogą być oferowane klientom w oparciu o liczbę istniejących aktywów i ich etapu w cyklu życia. Wszystko to składa się na większą skuteczność operacyjną w procesach IT i szybsze osiąganie celów biznesowych organizacji.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings