Aktualizacja LOG Plus do wersji 2.1

Rozwój oprogramowania LOG Plus przebiega zgodnie z założoną przez nasz zespół roadmapą i już dzisiaj informujemy o wydaniu kolejnej wersji systemu. Wersja 2.1 wzbogaca zakres funkcjonalny rozwiązania m.in. o nowy obiekt Faktury i proces Zamówienia, a także nowy sposób instalacji Agenta (WMI), konektory Active Directory, Sharepoint i Exchange oraz Dziennik Zdarzeń. Czytaj więcej w materiale.👇

W Państwa ręce oddajemy nową wersję LOG Plus 2.1, która z pewnością odmieni dotychczasowy sposób zarządzania zamówieniami i fakturami. Aplikacja prowadzi użytkownika przez cały proces dodawania nowych obiektów w module CMBD. Począwszy od zapotrzebowania, realizację zamówienia, rejestrację faktur i na dodaniu zasobu kończąc. Projektując nową wersję dążyliśmy do uproszczenia procesu z zamiarem zachowania wszystkich najważniejszych informacji. Ponadto wersja 2.1 wprowadza nowy moduł dziennika zdarzeń administracyjnych, funkcje zdalnej instalacji agenta za pomocą WMI oraz graficzną wizualizację stopnia obciążenia komputerów.

– Mateusz Gniewek, Product Designer LOG Plus

Nowy obiekt w bazie – Faktura (moduł CMDB)

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, do systemu został wprowadzony nowy obiekt Faktury. Zarządzanie fakturami odbywa się podobnie jak innymi zasobami w bazie CMDB. Użytkownik może je ręcznie dodawać, edytować lub usuwać,  a także importować wiele faktur z pliku .csv i autonumerować zasoby z wykorzystaniem reguły automatyzacji.

Celem nowej opcji w systemie  jest uzupełnienie informacji w cyklu życia zasobu o obiekt faktury. Użytkownik może powiązać ją z: komputerem, serwerem, maszyna wirtualną, urządzeniem sieciowym, urządzeniem mobilnym, monitorem, drukarką, nośnikiem danych, licencją i innymi zasobami w bazie już na pierwszym etapie cyklu życia.

WAŻNE: Faktury możesz połączyć także z Zamówieniami (więcej informacji w kolejnym akapicie)

LOG Plus 2.1: Szczegóły zasobu Faktura

Nowy obiekt w bazie – Zamówienia (moduł CMDB Ultra)

Dopełnieniem opisanego wyżej obiektu Faktura jest obiekt Zamówienie dostępny w module CMDB Ultra. Użytkownik może zarządzać swoimi zamówieniami i gromadzić wszystkie informacje w jednym miejscu, począwszy od zebrania zapotrzebowania, przez jego realizację  i skompletowanie faktur, po wprowadzenie zakupionych zasobów do bazy CMDB na podstawie zamówienia. W efekcie proces ewidencji nowo zakupionego sprzętu jest znacznie ułatwiony.

LOG Plus: Zamówienia
LOG Plus 2.1: Widok Zamówień w bazie

Użytkownik (z odpowiednimi uprawnieniami) w zakresie obiektu Zamówienie może:

 1. Zarządzać zamówieniami tak jak zasobami.
 2. Ręcznie tworzyć, edytować, klonować i usuwać Zamówienia (o statusie: nowe, otwarte, wstrzymane, anulowane), automatycznie je numerować (autonumeracja), dołączać pliki, zmieniać statusy.
 3. Łączyć Zamówienia z:
  • zasobami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • licencjami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • fakturami (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • umową (zasoby zyskują cechę “Numer zamówienia”),
  • plikami.
 4. Zbiorczo usuwać Zamówienia (o statusie: nowe, otwarte, wstrzymane, anulowane).
 5. Eksportować listę zamówień do PDF i CSV.
 6. Z panelu zamówień przejść do koszyka zasobów, tak aby na podstawie złożonego i zaakceptowanego zamówienia dodać nowe pozycje do ewidencji i od razu powiązać je z zamówieniem i fakturą. Można dodać także cenę.
 7. W miejscu zbiorczego dodawania zasobów z bazy produktów handlowych użytkownik może wywołać panel boczny, w którym można odszukać zamówienie po jego numerze (warunkiem jest ustawiony status “W realizacji”).
LOG Plus 2.1: Koszyk zasobów dodawanych na podstawie Zamówienia

Zdalna instalacja Agenta LOG Plus za pomocą WMI (moduł Network)

Funkcjonalność modułu Network została rozszerzona o możliwość zdalnej instalacji Agenta za pomocą WMI. W chwili, gdy Skaner sieci wykryje urządzenie niepowiązane, automatycznie zainstaluje na nich Agenta LOG Plus. W efekcie ograniczona zostaje konieczność manualnej instalacji czy deinstalacji Agenta na komputerach, serwerach lub  maszynach wirtualnych (w sieci), a ciągłość pracy użytkownika nie zostaje naruszona.

Zasada działania nowej funkcji może odbywać się w trzech scenariuszach:

 1. Użytkownik odpowiednio konfiguruje Profil Agenta, który podczas skanowania sieci automatycznie zainstaluje Agenta na urządzeniach,
 2. z wyników skanowania sieci użytkownik wybiera zasoby, które chce dodać do ewidencji i zainstalować na nich Agenta (checkbox Automatycznie zainstaluj agenta),
 3. zdalna instalacja/deinstalacja Agenta za pomocą WMI na wybranym komputerze, serwerze, maszynie wirtualnej z poziomu listy zasobów.
LOG Plus 2.1: Profil agenta WMI
LOG Plus 2.1: Konfiguracja profilu agenta WMI
LOG Plus 2.1: Dodanie zasobu ze skanowania
LOG Plus 2.1: Dodanie zasobu w wyniku skanowania

Dziennik zdarzeń (moduł Network)

Kolejną nowością jest Dziennik Zdarzeń systemowych w module Network. Jest to wydzielona przestrzeń administracyjna, która umożliwi podgląd wszystkich zdarzeń systemowych wykonywanych po stronie serwera, wraz z ich statusami. W efekcie system pozwoli na szybkie wykrycie (identyfikację) i reakcję na krytyczne błędy.

Z nową funkcją w LOG Plus związane będą także powiadomienia systemowe. To użytkownik (o określonych uprawnieniach) będzie decydował o rodzaju zdarzeń, o których chce być informowany.

LOG Plus 2.1: Rejestr zdarzeń systemowych
LOG Plus 2.1: Rejestr zdarzeń systemowych

Konektory do Systemów Informatycznych

Rozszerzenie mechaniki konektora Active Directory

Wersja 2.1 LOG Plus rozszerza możliwości konektora Active Directory o cykliczną synchronizację czasową systemu z AD (według ustalonego harmonogramu). Wprowadzona zostaje nowa mechanika dotycząca relacji osób z oprogramowaniem. System nie tylko utworzy nową relację na podstawie pobranych kont, ale także usunie je w LOG Plus w przypadku, kiedy te są nieaktywne lub zostały usunięte w AD. Dodatkowo zdarzenie zostanie odnotowane w cyklu życia zasobów LOG Plus.

LOG Plus 2.1: harmonogram synchronizacji SI
LOG Plus 2.1: Harmonogram synchronizacji SI

Nowe konektory: SharePoint, Exchange

Wprowadzenie nowych konektorów do oprogramowania ma na celu rozszerzenie metod zasilania danymi LOG Plus o integrację z Systemami Informatycznymi (Exchange 2016-2019, SharePoint). Za pomocą konektora system pobierze informację o SI i o utworzonych w nim Kontach użytkowników, automatycznie utworzy zasób Oprogramowanie wraz z relacją: SI – Serwer, SI – Oprogramowanie, Konto – Osoba, Osoba – Oprogramowanie.

LOG Plus 2.1: Konektor SI (Exchange)
LOG Plus 2.1: Konektor SI (Exchange)

Nowe reguły automatyzacji (Automation)

Reguła automatyzacji: jeżeli usunę relację między zasobami, zmień status

Zasada działania: po usunięciu relacji między zasobami, ich status zmieniał się automatycznie na wskazany przez użytkownika (o określonych uprawnieniach), w efekcie nie ma konieczności manualnego wprowadzania zmian.

Przykład: Zmiana statusu zasobu typu Komputer po usunięciu zasobu typu Osoba z LOG Plus. W przypadku usunięciu konta osoby, powiązanej z zasobem komputer, status komputera automatycznie zmieni się ze statusu “W użyciu” na “W magazynie”.

Reguła automatyzacji: jeżeli powiążę zasoby relacją, zmień status zasobu na X

Zasada działania: po powiązaniu zasobów, ich status zmieniał się automatycznie na wskazany przez  użytkownika (o określonych uprawnieniach), w efekcie nie ma konieczności manualnego wprowadzania zmian.

Przykład: Zmiana statusu zasobu typu Komputer po powiązaniu z zasobem typu Osoba. W przypadku powiązania zasobu komputer o statusie “W magazynie” z zasobem osoba, status komputera automatycznie zmieni się ze statusu “W magazynie” na “W użyciu”.

LOG Plus 2.1: Reguły automatyzacji
LOG Plus 2.1: Reguły automatyzacji

Pozostałe nowości w LOG Plus 2.1

Nowe pozycje w katalogu produktów handlowych

Katalog produktów handlowych LOG Plus został wzbogacony o kolejne pozycje. Z poziomu CMDB (Dodaj zasób) użytkownicy będą mieli do dyspozycji nowe zasoby z zakresu: urządzeń mobilnych, monitorów i drukarek, wraz z ich szczegółowymi danymi.

Informacje o obciążeniu komputera

W karcie zasobu Komputer w bazie CMDB zostały dodane dodatkowe informacje o:

 • średniej zajętości dysku twardego,
 • średnim obciążeniu procesora,
 • średnim obciążeniu pamięci RAM.
 • TOP 5 procesów obciążających CPU
 • TOP 5 procesów obciążających RAM
 • TOP 5 procesów obciążających sieć.

Celem prezentacji powyższych informacji (w formie widżetów) jest optymalizacja produktywności, dzięki możliwości zdiagnozowania stopnia wykorzystania zasobów przez konkretnych użytkowników.

LOG Plus 2.1: Widget obciążenia komputera
LOG Plus 2.1: Widget obciążenia komputera

Rozbudowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Do znanego i często wykorzystywanego w LOG Plus Protokołu zdawczo-odbiorczego dodaliśmy pole tekstowe, którego celem jest wprowadzenie np. formułki o odpowiedzialności za powierzony sprzęt. Raport został uzupełniony także o pole Numer Ewidencyjny.

Wraz z aktualizacją pojawi się także opcja wygenerowania raportu ze wszystkimi zasobami aktualnie przypisanymi do danej osoby.

LOG Plus 2.1: nowe pole w Protokole zdawczo-odbiorczym
LOG Plus 2.1: nowe pole w Protokole zdawczo-odbiorczym

Zakres zmian dostępny jest również na stronie z dokumentacją.

Powiązane artykuły