Ochrona Sygnalistów – co musi wiedzieć każdy przedsiębiorca?

LOG Systems - LOG Plus

Ochrona sygnalistów to temat, który każdy przedsiębiorca w Polsce powinien już zgłębić, aby przygotować się do wdrożenia odpowiednich procedur w swojej firmie. Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów z dnia 23 października 2019 r., każdy kraj członkowski będzie miał obowiązek wprowadzić i stosować regulacje związane z odpowiednim sygnalizowaniem uchybień i nieprawidłowości w bezpieczny dla sygnalisty sposób. Co w takim razie powinien wiedzieć przedsiębiorca zanim Dyrektywa na stałe wejdzie w porządek prawny w Polsce? Jakie obowiązki na nim spoczywają? Poniżej kilka porad. 

Harmonogram wdrożenia wewnętrznych rozwiązań

Wspomniana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) została stworzona w myśl dbałości o dobre interesy pracodawcy i przeciwdziałaniu niepożądanych zdarzeń, uchybień i przekroczenia prawa w przedsiębiorstwach. Już zimą 2021 roku, polscy przedsiębiorcy na mocy Dyrektywy o ochronie sygnalistów zobowiązani są do wdrożenia odpowiednich form ochrony sygnalistów i przekazywania informacji.  

Firmy zatrudniające 250 i więcej pracowników oraz podmioty z sektora publicznego mają obowiązek wdrożyć odpowiednie rozwiązania do 17 grudnia 2021 r. Mniejsi przedsiębiorcy, zatrudniający od 50 do 249 pracowników, mają czas na wdrożenie odpowiednich procedur ochronnych do 17 grudnia 2023 r. W praktyce oznacza to nie tylko zastosowanie wytycznych Dyrektywy, ale też działań zgodnych z Ustawą o ochronie sygnalistów, która cały czas jest w przygotowaniu.

Kiedy powstanie Polska Ustawa o ochronie sygnalistów?

Na ten moment (30 lipca 2021), Fundacja Batorego przekazała informację, że otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej. Wcześniej, Fundacja wystosowała pytania dotyczące postępu prac nad Dyrektywą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Obecnie, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przygotowaniem odrębnej ustawy dedykowanej ochronie sygnalistów. W drugim kwartale 2021 r. projekt ustawy ma być poddany konsultacjom publicznym.

Jak przygotować się na nową dyrektywę?

W ramach oficjalnie opublikowanej Dyrektywy PE i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o sygnalistach, nakłada na państwa członkowskie obowiązek jej wdrożenia. Niemniej ten unijny akt prawny odnosi się do ogólnych warunków, jakie przedsiębiorca musi spełnić w celu zapewnienia ochrony sygnalistom. Nie wspomina się w nim o konkretnych działaniach. Szczegółowe narzędzia może za to wspomnieć krajowy ustawodawca, chociaż niekoniecznie tak musi być. Dlatego to na przedsiębiorcy będzie spoczywać obowiązek wdrożenia takich narzędzi, które będą spójne z unijnymi wytycznymi.

W chwili obecnej, na podstawie samego aktu unijnego możemy jednak określić kluczowe i zarazem minimalne treści nowych wymogów. Mamy tu na myśli zarówno tworzenie odpowiednich kanałów i regulacji umożliwiających swobodne zgłaszanie naruszeń, jak i zapewnienie ochrony sygnaliście, który tego zgłoszenia dokonał.

Warto też przypomnieć, że sygnalistą jest osoba pracująca w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w związku z pracą w danym przedsiębiorstwie (sprawdź Kim jest sygnalista?). W myśl nowych regulacji, pracodawca ma obowiązek wprowadzić ochronę sygnalistów, niezależnie czy chodzi o sektor publiczny (gminy, urzędy), czy o prywatne podmioty. 

Pracodawca wdraża odpowiednie kanały i procedury raportowania w myśl dyrektywy o ochronie sygnalistów, np. odpowiedni program informatyczny lub skrzynkę mailową. 

LOG Systems - LOG Plus

Nowe obowiązki dla pracodawców

Przepisy dyrektywy jasno określają obowiązki pracodawcy względem ochrony sygnalistów. Należą do nich między innymi: 

 • konieczność stworzenia bezpiecznych kanałów informacji,
 • wdrożenie kompleksowych procedur, np. postępowań wyjaśniających,
 • ustanowienie ochrony przed działaniami odwetowymi i represją. 

Zatem do obowiązków pracodawcy należeć będzie zapewnienie możliwości anonimowego zgłaszania uchybień i nieprawidłowości. Dodatkowo musi on zadbać o ochronę samego sygnalisty. Aby odpowiednio wdrożyć Dyrektywę, a następnie Ustawę o ochronie sygnalisty, na przedsiębiorcę nakładane są różnego rodzaju wytyczne. Są to między innymi: 

 • stworzenie nowych procedur zgłaszania naruszeń,
 • stworzenie systemów zabezpieczeń dla zachowania anonimowości sygnalisty,
 • utworzenie odrębnego kanału informowania,
 • powołanie odpowiedniej osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń,
 • przygotowanie procedur do przeprowadzania postępowań wyjaśniających.

Czynności te wymagać będą gruntownej analizy regulaminów obowiązujących w danej firmie i znormalizowania procedur postępowania. 

W ramach wdrożenia Ustawy o ochronie sygnalisty, pracodawca musi zdawać sobie sprawę z faktu, iż wprowadzone procedury mają mieć wymiar realny, a nie tylko czysto formalny. W związku z tym niezbędne mogą okazać się szkolenia pracowników w zakresie ich nowych uprawnień. 

Wdrożenie wewnętrznych systemów sygnalizowania

Ochrona sygnalistów w Polsce daje jednak pewną swobodę działania przedsiębiorców w zakresie doboru kanałów informacyjnych, wyboru osoby przyjmującej zgłoszenia, a także sposobu informowania. Według najnowszych informacji dotyczących wdrożenia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, przedsiębiorca może na drodze wewnętrznych regulaminów stworzyć system informowania na podstawie ogólnie dostępnych środków przekazu.

Istnieje możliwość również zaproponowania innego rodzaju rozwiązania, o ile jest on w zasięgu i kompetencji danego przedsiębiorstwa. Należy nadmienić, że dowolność we wdrożeniu wewnętrznych systemów sygnalizowania opiera się na określonych w dyrektywie i ustawie standardach. 

LOG Systems - LOG Plus

Kanały zgłaszania naruszeń

Dyrektywa o ochronie sygnalistów pozostawia pracodawcy wybór sposobu zgłaszania. Na ten moment możemy wyróżnić m.in. kanały cyfrowe takie jak: 

 • dedykowany system informatyczny,
 • dedykowana skrzynka e-mail,
 • infolinia.

Jeśli w standardach danego przedsiębiorstwa funkcjonuje regulacja nakładająca obowiązek korzystania z papierowych form informowania, sygnalizowanie może odbyć się za pomocą: 

 • notatek,
 • oficjalnych pism,
 • anonimowych zgłoszeń na piśmie.

Obecny brak jednoznacznej ustawy o ochronie sygnalistów pozwala na większą swobodę w podejmowaniu decyzji co do kanałów informacyjnych. Należy jednak śledzić zmiany, aby uniknąć niezgodności z prawem.

Ochrona sygnalistów – przygotowania najlepiej rozpocząć teraz

Już niebawem ochrona sygnalistów nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, zostanie sformalizowana. Co więcej, pozostaje coraz mniej czasu do wdrożenia polskiej ustawy. Przedsiębiorcom nie ułatwia sprawy fakt, że wciąż pozostaje w przygotowaniu i póki co nie istnieje chociażby jej projekt, z którym można się zapoznać. 

Zgodnie z harmonogramem prac, już wkrótce ma zostać poddana konsultacjom społecznym. Być może będzie to moment, w którym rzeczywista ochrona sygnalistów w Polsce zacznie przybierać realne kształty, co pozwoli odpowiednio się przygotować do podjęcia odpowiednich kroków. Warto w tym celu śledzić następujące strony:

 1. sygnalista.pl
 2. Strona Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Opcjonalnie możesz skontaktować się z firmą, która już pracuje nad systemem informatycznym, mającym na celu zapewnienie zgodnej z prawem ochrony sygnalistów. Wspólnie będziecie wdrażać kanały informowania, pozostające zgodne z nowymi przepisami prawa. Otrzymasz tam również wsparcie ekspertów, którzy są na bieżąco z tworzącym się systemem ochronnym dla sygnalistów. Warto trzymać rękę na pulsie.

Pełny tekst Dyrektywy dostępny w linku.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings