Optymalizacja IT nigdy się nie kończy

LOG Systems - LOG Plus

Zarządzanie zasobami IT w XXI wieku jest jedną z kluczowych kompetencji w rozwijających się organizacjach. Dynamika rynku IT oraz wdrażanie nowych technologii do organizacji, wymagają od firm optymalizowania pracy działu i procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy bodźcem zmian są działania konkurencji, wdrożenia nowych metodologii, czy zmiana przepisów prawnych (np. RODO lub e-Privacy) organizacje natrafiają na konieczność optymalizacji zasobów IT. Jakie kroki w kierunku optymalizacji podejmuje Twoja firma?

Sprawdź moduły i funkcje w LOG System

Optymalizacja IT jako proces

Przetwarzanie ogromnych ilości informacji i zapewnienie płynności realizacji zadań w firmie wymaga podejmowania ciągłej optymalizacji zasobów IT (sprawdź Rola automatyzacji pracy IT).Podstawową informacją, szczególnie dla firm po raz pierwszy mierzących się z tym zagadnieniem, jest zrozumienie, że optymalizacja nie może być realizowana ani ad hoc, ani jednorazowo. Jest to ciąg procesów, uzależnionych od aktualnego stanu rynku i grupy docelowej firmy. W momencie gdy organizacja osiągnie pożądany poziom optymalizacji w obszarze IT, zaczyna się kolejna fala optymalizacji.

Managerowie, na których spoczywa odpowiedzialność za proces optymalizacji, mogą wspomóc się dedykowanymi narzędziami, wspierającymi ich w codziennej pracy. Tego typu rozwiązania, dzięki zastosowaniu automatyzacji i wprowadzaniu sztucznej inteligencji, pozwalają pracownikom skupić się na kluczowych problemach i ich rozwiązywaniu, zamiast tonąć w administracyjnych procesach.

Optymalizacja IT a finanse

Pierwszym elementem, z którym styka się organizacja w czasie optymalizacji IT, to racjonalizacja kosztów. Koszty inwestycji w rozwój technologii nie są niskie. Jednakże podejmowane decyzje nie powinny skupiać się na oszczędnościach, lecz na osiąganiu długofalowego zysku związanego z inwestycją. Kluczowym problemem, który można zaobserwować, to inwestowanie w technologie, która w krótkim okresie miałaby zastąpić niedobory związane z liczbą wykwalifikowanych pracowników lub brakiem innych zasobów. Należy pamiętać, że optymalizacja nie może odbywać się kosztem procesów i płynności działania firmy, np. brak realizacji zadań pilnych lub duplikacja rozwiązań problemów przez różne działy firmy.

LOG Systems - LOG Plus

Optymalizacja tempa realizacji projektu

Zajmowane miejsce na rynku i zaufanie ze strony klientów, jest m.in. uzależnione od tego, jak firma podeszła do efektywności i tempa realizacji usług. Istotnym elementem jest również poziom dostosowania do aktualnego zapotrzebowania biznesowego w danej branży oraz szybkość realizacji własnych projektów.

Pozytywnym aspektem tego typu optymalizacji, jest wdrażanie rozwiązań docelowo odpowiadających potrzebom klientów, a nie wprowadzaniu usług powstających na bazie trendów rynkowych. Przykładem może być wprowadzenie DevOps do organizacji jako formy “automatyzacji”, co można uznać za błąd rzeczowy i wykorzystanie niewiedzy klienta o procesach IT.

Bez dobrze zdefiniowanych procesów automatyzacja nigdy nie osiągnie swojego potencjału. W rzeczywistości zautomatyzowanie źle zaprojektowanych procesów, wspomaga jedynie pracę działów IT i pozwala im szybciej działać, ale niekoniecznie wpływa na realizowane projekty przez firmę. Skutkuje to jedynie dodatkową pracą, która nie przynosi oczekiwanych efektów.

Optymalizacja pod kątem użytkowników

Optymalizacja IT skupia się obecnie na dostosowaniu pracy i procesów do potrzeb użytkownika, czy też klienta końcowego (w przypadku organizacji z branży IT). Pod wieloma względami optymalizacja pod użytkownika końcowego wykorzystuje najlepsze koncepcje z optymalizacji finansowej oraz tempa pracy. Konsumenci są rzeczywiście gotowi zapłacić za rzeczy, które uznają za wartościowe. Pod uwagę brana jest również szybkość wykonania usługi. Jednak nie wtedy, gdy jakość produktów i usług wpływa na negatywne odczucia użytkownika.

Optymalizacja IT pod kątem użytkownika wyróżnia się perspektywą. Nie jest ona wewnętrzna (działanie firmy od środka) lecz zewnętrzna (wykorzystanie technologii z perspektywy konsumenta). Era cyfrowa zmusza firmy IT do optymalizacji pod odbiorców końcowych. Tradycyjny model handlu między przedsiębiorstwami nie jest tutaj wystarczający. W świecie nowych technologii model B2B jest równie istotny co B2C. To dlatego, że w sferze digitalowej sklep nigdy się nie zamyka.

Wsparcie w optymalizacji pod kątem użytkownika

W jaki sposób rozwiązania oparte na technologii zaspokoją potrzeby konsumentów? Pomocne są procesy z zakresu zarządzania usługami IT. System klasy ITSM z zachowaniem wysokiej jakości obsługi procesu może pomóc organizacjom w optymalizacji pod kątem użytkownika/klienta końcowego. Zarządzanie zdarzeniami jest sposobem na automatyzację rutynowych zadań operacyjnych. Aby jednak skutecznie zautomatyzować te zadania (rutynowe procesy operacyjne, np. incydent, zmiana itp.) powinny być one odpowiednio zaprojektowane. Projekty takich procesów muszą uwzględniać zarówno warianty optymalnych rozwiązań pod użytkownika, jak i błędów oraz jego niechcianych zachowań, w celu zmniejszenia lub wyeliminowania interwencji człowieka. W zamian funkcje te będą realizowane przez rozwiązania systemowe.

Podsumowanie

Optymalizacja to nieustanny proces, który wymaga elastycznego podejścia do rynkowych zmian. Dobry system ITSM jest w tym przypadku czynnikiem umożliwiającym bardziej efektywną pracę organizacji pod kątem zadowolenia klienta końcowego (sprawdź Trendy ITSM 2019). Dlatego warto zastanowić się, czy kroki które podjęła Twoja firma są odpowiednie i zadowalające zarówno dla organizacji, jej pracowników oraz użytkowników końcowych systemu.

LOG Systems - LOG Plus

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings