RODO a prawo do bycia zapomnianym w praktyce (definicja)

LOG Systems - LOG Plus

Internet nie zapomina! W internecie nic nie ginie! Ale czy na pewno? Może jeszcze do niedawna było to prawdą, jednak od 25 maja 2018 r. wiele się zmieni. Wszystko za sprawą RODO (GDPR), a konkretnie prawa do bycia zapomnianym. Czy to znaczy, że będziesz mógł usunąć informacje o sobie, tak po prostu, by internet rzeczywiście o Tobie zapomniał? Co istotne, nie tylko internet.

Początki prawa do bycia zapomnianym

Pamiętasz 13 maja 2014 roku, a konkretnie sprawę “Google Spain i Inc przeciwko Agencia Española De Protección De Datos (Aepd) i Mario Costeja Gonzáles”? Wtedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał internaucie prawo do usunięcia danych osobowych z wyników wyszukiwania. Uznał, że to jak działają wyszukiwarki internetowe, może być zakwalifikowane jako przetwarzanie danych. Tym samym potwierdził istnienie prawa do bycia zapomnianym, które na gruncie ponad 20-letniej Dyrektywy 95/46/WE nie zostało wprost wyrażone.

Jak jest teraz?

Wyrok we wspomnianej wyżej sprawie doprowadził do szeregu zgłoszeń, w których internauci domagali się usunięcia informacji o sobie z wyników wyszukiwania. W pierwszym roku po decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, w naszym kraju, wpłynęło 7 tys. wezwań do usunięcia ok. 23 tys. linków z Google. 38% z nich rozpatrzono pozytywnie. Zgłoszenia dotyczyły głównie takich stron jak Facebook, Twitter, YouTube, Badoo. Nie było zatem tak źle, poza jednym – prawo do bycia zapomnianym regulowała już mocno nieaktualna Dyrektywa.

LOG Systems - LOG Plus

Rozporządzenie a Dyrektywa 95/46/WE

Wspomniana wyżej Dyrektywa 95/46/WE z dnia 24 października 1995 regulująca kwestie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych liczy sobie przeszło 20 lat. To oczywiste, że nie uwzględnia nowoczesnych technik przetwarzania danych osobowych, takich jak np. transgraniczny przepływ danych czy kwestie chmury obliczeniowej. Stąd konieczność zmian, których efektem jest mocny nacisk RODO (GDPR) na kwestię przechowywania danych osobowych.

Kto i kiedy może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

Zgodnie z RODO (art. 17 ust.1), każdy, kto sobie tego zażyczy, otrzyma prawo do usunięcia w całości swoich danych z systemów administratora. Pod pojęciem danych rozumie się również kopie, linki, odniesienia oraz całą dokumentację papierową. Co istotne, administrator, wypełniając swój obowiązek, musi zadbać, by wszystkie kopie zostały usunięte na dobre, nawet w sytuacji, gdy są w posiadaniu innych podmiotów.

Istnieje jednak kilka warunków, które muszą być spełnione, by skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

LOG Systems - LOG Plus

Warunki do spełnienia by skorzystać z prawa do bycia zapomnianym

By skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, według art. 17 ust. 1 Rozporządzenia, wystarczy, że spełniony będzie jeden z poniższych warunków:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Osoba cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje podstawa prawna, by nadal przetwarzać dane.
 3. Osoba wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 oraz nie istnieją uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania lub osoba przeciwstawia się przetwarzaniu danych w zakresie marketingu bezpośredniego.
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Dane osobowe zostały zebrane przy okazji usług społeczeństwa informacyjnego (e-handel, social media) osobom poniżej 16 lat (w Polsce planuje się ustalić granicę na 13 lat).

Kto i kiedy NIE może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

Jeśli myślisz, że administrator zadba o usunięcie danych osobowych w odpowiedzi na każde żądanie, to jesteś w błędzie. RODO (GDPR) przewiduje warunki, kiedy nie będzie możliwości, by skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych jest niezbędne:

 • by skorzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • by wywiązać się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych czy ramach sprawowania władzy publicznego,
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych, gdy prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub utrudni realizację takiego celu,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
LOG Systems - LOG Plus

Wyraziłem zgodę jako dziecko. Czy dzisiaj mogę coś z tym zrobić?

Prawo do bycia zapomnianym ma szczególne znaczenie wśród osób, które jako dziecko wyraziły zgodę, nie będąc w pełni świadomym podejmowanych decyzji, a teraz, będąc dorosłym, chcą dane osobowe usunąć.

Wraz z RODO zmieni się również sposób uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych u dzieci, które ukończyły 16 lat. Od 25 maja 2018 r., w przypadku takich osób, nie będzie wymagana zgoda od rodzica lub opiekuna prawnego.

RODO a wolność wypowiedzi

Prawo do bycia zapomnianym to jeden z najistotniejszych elementów RODO. Od początku spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem przede wszystkim wśród podmiotów działających w internecie, które nieustannie wykorzystują dane osobowe w celach reklamowych. Przeciwnicy prawa do bycia zapomnianym uważają również, że kłóci się z wolnością wypowiedzi. Istnieje również podejrzenie, że będzie wykorzystywane jako sposób, na “wymazanie” przeszłości.

Co jeśli administrator nie usunie danych osobowych?

Mimo licznych sprzeciwów, Rozporządzenie z uwzględnieniem prawa do bycia zapomnianym zostało uchwalone i zacznie być stosowane 25 maja 2018 r. Podobnie jak przy okazji innych zapisów RODO, jeśli administratorzy nie dopasują firmy do prawa do bycia zapomnianym, muszą liczyć się z dotkliwymi karami – 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu światowego brutto. Przy czym należy pamiętać, że zastosowanie będzie miała wyższa kara. Więcej o karach za nieprzestrzeganie zapisów GDPR przeczytasz tutaj: RODO – stać Cię na płacenie kar?

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings