Regulamin Oferty Specjalnej „LOG Plus Free”

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Oferty Specjalnej pod nazwą „LOG Plus Free”, której organizatorem jest LOG Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000345703. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie oraz na stronie internetowej Producenta. 
 2. Zasady Oferty Specjalnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Zamówień złożonych przed dniem dokonania zmiany.  
 3. Producent poinformuje każdorazowo o zakresie zmiany na stronie internetowej www.logsystem.pl. 

§2 Słownik pojęć 

 • Producent – spółka pod nazwą LOG Systems sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000345703. 
 • Klient / Licencjobiorca / Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada prawo do korzystania z Oprogramowania. 
 • Umowa – umowa, o nieodpłatną dostawę Oprogramowania zawarta między Producentem a Klientem określająca m.in. zakres Licencji (w tym moduły i ich parametry), okres obowiązywania, zasady rozwiązania Umowy. Umowa stanowi dokument nadrzędny nad Licencją. 
 • Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Producenta, który wypełnia Klient i przesyła do Producenta w celu zawarcia Umowy. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją przez Licencjobiorcę warunków Regulaminu oraz Licencji. 
 • Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy. 
 • Licencja – Umowa zawierająca prawa i obowiązki Licencjobiorcy dotyczące korzystania z Oprogramowania. 
 • Licencja wieczysta – Uprawnienie do korzystania z Oprogramowania na okres wieczysty.
 • Licencja Free – licencja NFR, dla małych i średnich firm z wyłączeniem firm informatycznych.
 • Oprogramowanie – program komputerowy pod nazwą LOG Plus wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi, takimi jak: Virtual Appliance, Serwer, Agent, Baza danych oraz Dokumentacja. 
 • LOG CRM – narzędzie informatyczne znajdujące się w infrastrukturze Producenta Oprogramowania, służące do aktywacji Licencji na Oprogramowanie oraz umożliwiające Licencjobiorcy pobieranie najnowszych aktualizacji Oprogramowania, Baz Wzorców i Słowników, Dokumentacji itp. 
 • Klucz Licencji – Unikatowy ciąg znaków służący do aktywacji Instancji Klienta. 
 • Dokumentacja – informacje pomagające w korzystaniu z Oprogramowania dostępne w formie elektronicznej pod adresem https://dokumentacja.logsystem.pl.  
 • Instancja Klienta – kopia Oprogramowania wdrożona na infrastrukturze Klienta. 
 • Virtual Appliance – w skrócie „VA”, obraz maszyny wirtualnej zawierający system operacyjny (Linux), bazę danych, niezbędne dodatki systemowe oraz preinstalowane i prekonfigurowane Oprogramowanie. 
 • Serwer Aplikacji – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na środowiskach Windows Server i Linux, pełniący rolę centralnego węzła Oprogramowania. 
 • Agent – składnik Oprogramowania możliwy do instalacji na komputerach z systemem Windows, pełniący rolę usługi zbierającej dane lub wykonujące polecenia, o określonym przez Użytkownika zakresie.  
 • Baza danych – składnik Oprogramowania w postaci struktury bazy danych oraz zawartych w niej treści słownikowych i wiedzy, stanowiący element Oprogramowania. 
 • Moduł – wydzielona część Oprogramowania ze specyficznym zakresem funkcjonalności. 
 • Portal WWW – witryna sieciowa, dostępna pod adresem URL Klienta, służąca do pracy na Oprogramowaniu. 
 • Administrator – konto osoby w Oprogramowaniu, które jest uprawnione do korzystania z Oprogramowania w nieograniczonym zakresie, włącznie z jego konfiguracją. 
 • Login Administratora – nazwa Użytkownika, która identyfikuje go w Oprogramowaniu; służy do logowania się do Oprogramowania poprzez Portal WWW. 
 • Hasło Administratora – ciąg znaków wymagany do zalogowania się do Oprogramowania na konto Administratora poprzez Portal WWW. 
 • Użytkownik – osoba posiadająca uprawnienie dostępu do Oprogramowania. 
 • Zasób typu komputer – zaewidencjonowany komputer występujący w ewidencji inwentarzowej Użytkownika, podłączony lub nie podłączony do sieci komputerowej. 
 • SLA – Umowa na świadczenie usług pomocy technicznej do oprogramowania i wsparcia technicznego. 
 • Wsparcie / Support – Zespół osób u Producenta zajmujący się świadczeniem wsparcia technicznego w ramach zawartej Umowy SLA. 
 • Liczba zasobów licencjonowanych w CMDB – jest to suma wszystkich zasobów licencjonowanych w module CMDB, tj.: komputery, serwery, maszyny wirtualne, urządzenia sieciowe, drukarki, telefony/tablety. Minimalna liczba zasobów licencjonowanych = 80. Po przekroczeniu 20 000 zasobów wymagane jest przejście na opcję NO LIMIT w zakresie wszystkich parametrów w CMDB. Więcej na Licencjonowanie LOG Plus.

§3 Przedmiot Umowy 

 1. Przedmiotem Umowy jest nieodpłatne udostępnienie Oprogramowania w formie Virtual Appliance na zasadach opisanych w Regulaminie. 
 2. Licencja na Oprogramowanie jest udzielona na czas nieoznaczony. 
 3. Licencja upoważnia Zamawiającego do: 
  • Dokonania jednej instalacji Virtual Appliance w swoim środowisku informatycznym. 
  • Korzystania z jednego konta Administratora Oprogramowania. 
  • Korzystania z Oprogramowania przez maksymalnie 10 Użytkowników.  
  • Dokonania instalacji Agenta na maksymalnie 80 komputerach z systemem Windows.
  • Do ewidencji maksymalnie 80 zasobów licencjonowanych w CMDB.
  • Licencja zezwala na korzystanie z Oprogramowania w zakresie modułów CMDB i SAM. 
 4. Licencja nie zezwala na instalację Agenta na serwerach fizycznych bądź serwerach wirtualnych. 
 5. Licencja jest udzielana na użytek własny, wewnętrzny Zamawiającego, bez prawa do świadczenia za pomocą Oprogramowania usług na rzecz podmiotów trzecich i/lub odpłatnego udostępniania Oprogramowania podmiotom trzecim. 
 6. Z Oferty Specjalnej „LOG Plus Free” nie mogą skorzystać osoby fizyczne lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność z zakresie szeroko pojętych usług informatycznych. 
 7. Licencja jest Licencją nazwaną, co w praktyce oznacza, że udostępnione Oprogramowanie jest rejestrowane przez Producenta i przypisane do numeru NIP Zamawiającego. 
 8. Do udzielonej Licencji nie są świadczone usługi wsparcia technicznego. 
 9. Licencja upoważnia do aktualizacji wersji Oprogramowania oraz słowników i wzorców oprogramowania. 
 10. Producent nie wyraża zgody na cesje praw do Licencji. 
 11. Wszelkie zmiany w Licencji lub Regulaminie wymagają pisemnej zgody Producenta, pod rygorem nieważności. 
 12. W przypadku stwierdzenia przez Producenta nieuprawnionego dostępu do Oprogramowania przez osoby trzecie, Producent może zablokować dostęp do Oprogramowania. 

§4 Zamówienia 

 1. W celu skorzystania z Oferty Specjalnej „LOG Plus Free” Klient powinien: 
  • wypełnieć formularz Zamówienia zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, 
  • zaakceptować Regulamin, 
  • wysłać do Producenta Zamówienie za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej formularza. 
 2. Producent w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania Zamówienia, dokona weryfikacji Zamówienia, w szczególności w zakresie: poprawności danych przesłanych w formularzu Zamówienia, autentyczności tych danych, oraz zgodności z Regulaminem. 
 3. W przypadku niespójności lub niekompletności Zamówienia, Producent podejmie z Klientem czynności zmierzające do wyjaśnienia niespójności lub usunięcia braków Zamówienia. Wyjaśnienia mogą zostać dokonane za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. 
 4. Brak wyjaśnienia niespójności lub usunięcia braków przez Klienta jest równoznaczny z odmową przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Producenta. 
 5. W przypadku decyzji o akceptacji Zamówienia, Producent w ciągu trzech dni roboczych dokona rejestracji Zamawiającego w LOG CRM, w celu wygenerowania Klucza Licencji. 
 6. Na podany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Producent wyśle: 
  • Klucz Licencji, 
  • Login Administratora, 
  • Link do pobrania Virtual Appliance 
  • Dokumentację potrzebną do uruchomienia Oprogramowania. 
 7. Na podany w formularzu Zamówienia numer telefonu Producent wyśle SMS z Hasłem Administratora do Oprogramowania. 
 8. Link do pobrania Virtual Appliance jest ważny 5 dni roboczych. 
 9. Zamawiający po pobraniu Oprogramowania powinien dokonać kopii bezpieczeństwa pobranego Oprogramowania. Producent nie wydaje ponownie kopii Oprogramowania. 
 10. Zamawiający dokonuje instalacji Oprogramowania we własnym środowisku postępując zgodnie z Dokumentacją przekazaną przez Producenta. 
 11. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wysłania przez Producenta Klucza Licencji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. 
 12. Regulamin wraz z Zamówieniem stanowi Umowę, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. 
 13. Szczegółowe warunki korzystania z Oprogramowania określa Licencja. 

§5 Wynagrodzenie 

Producent w ramach realizacji przedmiotu Umowy udziela Zamawiającemu nieodpłatnej Licencji Free na Oprogramowanie.  

§6 Zgody 

 1. Regulamin oraz Licencja są dokumentami jawnymi, ogólnodostępnymi i niepodlegającymi żadnym negocjacjom. 
 2. Zamawiający wysyłając Formularz Zamówienia potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także oświadcza, że akceptuje wszystkie jego postanowienia. 
 3. Zamawiający wysyłając Formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z warunkami Licencji na Oprogramowanie, a także oświadcza, że akceptuje wszystkie jej postanowienia. 
 4. Wszelkie wyrażone zgody w procesie wypełniania Formularza Zamówienia są dobrowolne i w każdej chwili mogą zostać wycofane. 
 5. Przekazanie danych osobowych podczas wypełniania formularza Zamówienia, w zakresie: imienia i nazwiska osoby składającej Zamówienie w imieniu Zamawiającego, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska jakie zajmuje, nazwy firmy Zamawiającego, NIP oraz innych podanych w formularzu Zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonaniu Umowy, bez podania danych osobowych przez Klienta nie jest możliwa realizacja Zamówienia. 
 6. Zmawiający wyraża zgodę na zbieranie danych o wykorzystaniu systemu, w szczególności w zakresie adresu IP serwera na którym zostało uruchomione Oprogramowanie w celu kontroli przez Producenta praw autorskich i przestrzegania postanowień Licencji. 

§7 Wsparcie techniczne i serwis 

Producent w ramach Umowy nie oferuje żadnych usług wsparcia technicznego oraz serwisu. 

§8 Obowiązki Zamawiającego 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Licencji na Oprogramowanie. 
 3. Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Zamawiający zobowiązany jest do uruchomienia Oprogramowania na środowisku informatycznym spełniającym wymagania techniczne zapisane w Dokumentacji. 
 5. Zamawiający zobowiązany jest do uruchomienia Oprogramowania w okresie do 3 miesięcy. 
 6. Zamawiający zobowiązany jest udzielić informacji Producentowi o zakresie wykorzystania Oprogramowania, jeżeli Producent o takie dane poprosi, w szczególności o: 
  • liczbę zainstalowanych w firmie Agentów na komputerach, 
  • liczbę posiadanych w firmie komputerów, 
  • subiektywną ocenę Oprogramowania oraz sposobie jego wykorzystania. 

§9 Odpowiedzialność Producenta 

 1. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego. 
 2. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z błędnym wprowadzeniem lub brakiem wprowadzenia informacji lub danych do Oprogramowania przez Zamawiającego. 
 3. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z brakiem odpowiednich zabezpieczeń infrastruktury informatycznej Zamawiającego. 
 4. Producent całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów (niebędących konsumentem) za wady fizyczne i prawne Oprogramowania. 
 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta (niebędącego konsumentem) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą może wyrządzić Klientowi (niebędącego konsumentem) umyślnie. 
 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych w trakcie składania Zamówienia. 

§10 Bezpieczeństwo informacji 

 1. Producent za nadrzędny cel stawia sobie bezpieczeństwo danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego. 
 2. Producent stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne związane z: 
  • uniemożliwieniem dostępu do danych lub informacji przez osoby nieuprawnione, 
  • zabezpieczeniem danych lub informacji przed utratą lub uszkodzeniem. 
 3. Oprogramowanie LOG CRM z którego korzysta Producent do zbierania danych o Zamawiającym jest zainstalowane na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej terytorium, które są hostowane na podstawie stosownych umów zawartych przez Producenta z dostawcami usług. Dostawcy usług zapewniają i gwarantują stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych informacji. 
 4. Producent powołał Inspektora Ochrony Danych. Dostęp do danych zgromadzonych w oprogramowaniu LOG CRM mogą mieć jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienie wydane przez Inspektora Ochrony Danych. Zadania, zakres uprawnień i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych określają obowiązujące przepisy prawa. 
 5. Administratorem danych jest Producent.  
 6. Producent nie gromadzi i nie przetwarza danych Użytkowników lub Klienta ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. 
 7. Producent przetwarzając dane osobowe stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych. 
 8. Obowiązek zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu. 
 9. Niezależnie od podjętych przez Producenta działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia danych lub informacji wprowadzanych do Oprogramowania oraz danych dostępowych do Oprogramowania. 
 10. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które ograniczą możliwość dostępu osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w Oprogramowaniu. 
 11. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu: firewall, spyware lub innego o podobnym działaniu. 

§11 Pierwsze uruchomienie 

 1. Zamawiający w wysłanym zakresie i na własny koszt powinien zastosować się do instrukcji instalacji Oprogramowania zawartej w Dokumentacji. 
 2. Producent rekomenduje instalację Oprogramowania przy wykorzystaniu do tego celu oprogramowania Oracle VirtualBox. 
 3. Zamawiający powinien zastosować się w pełni do wymagań technicznych Oprogramowania i zgodnie z ich zaleceniami skonfigurować swoje środowisko informatyczne. 
 4. Producent nie gwarantuje prawidłowości działania Oprogramowania na środowisku innym niż zalecane w Dokumentacji. 
 5. Producent zapewnia, dostęp do bezpłatnej aktualizacji Oprogramowania w czasie trwania umowy. Aktualizacja jest procesem wykonywanym przez Klienta z poziomu Oprogramowania. Aby aktualizacja była możliwa, serwer, na którym będzie zainstalowane Oprogramowanie musi mieć możliwość komunikacji z domeną https://drm-api.logsystem.pl/ za pośrednictwem Internetu. 

§12 Dostęp dla Użytkowników 

 1. Administrator może udzielić dostępu do Oprogramowania dla innych Użytkowników w firmie. 
 2. Maksymalna liczba Użytkowników Oprogramowania została określona w §3 Regulaminu. 
 3. Administrator, który udzielił dostępu do Oprogramowania dla Użytkownika zobowiązany jest osobiście przekazać Użytkownikowi dane dostępowe, chyba że dane dostępowe zostaną wygenerowane automatycznie i przesłane na adres email Użytkownika lub Użytkownik będzie korzystał z logowania domenowego (LDAP). 
 4. Producent nie odpowiada za udzielone dostępy dla Użytkowników i tym samym za zakres informacji do których mają oni dostęp. 

§13 Rozwiązanie Umowy 

 1. Producent zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający: 
  • narusza postanowienia Umowy lub Licencji, 
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem, w szczególności narusza prawa autorskie do Oprogramowania. 
 2. Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie, w razie śmierci, albo ustania bytu prawnego podmiotu. 
 3. Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 90-cio dniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny. 
 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. 
 5. Rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej Umowy, będzie dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 6. Rozwiązanie Umowy lub jej wygaśnięcie skutkuje wygaśnięciem Licencji na Oprogramowanie, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 
 7. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Zamawiający zobowiązany jest do bezzwłocznego odinstalowania Oprogramowania wraz ze wszystkimi elementami składowymi oraz do usunięcia wszystkich kopii zapasowych Oprogramowania. 

§14 Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2020 roku. 
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Zamawiający zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 30 dniowym od dnia wysłania zmiany przez Producenta, Zamawiający nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wówczas uważa się, że zmiany zostały przez Zamawiającego przyjęte. Oświadczenie powinno być złożone pisemnie w siedzibie Producenta lub przesłane na adres Producenta. 
 3. Całkowita lub częściowa nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu jak i Umowy, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu lub Umowy. 
 4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 5. Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. 
 6. W przypadku braku możliwości zawarcia ugody, spory będzie rozstrzygał właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby Producenta. 
 7. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Producenta przenieść praw i obowiązków wynikających z realizacji Umowy na osoby trzecie. 
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a pozostałymi dokumentami, przyjmuje się, że dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo niżej wymienione dokumenty, zgodnie z następującą kolejnością: 
  • Regulamin, 
  • Licencja.