Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej systemów: LOG, LOG Helpdesk i LOG Plus

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z wersji demonstracyjnej Systemu LOG (dalej: „Regulamin”) został stworzony i przyjęty przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. DEMO – wersja demonstracyjna systemu LOG i LOG Helpdesk. DEMO ma charakter demonstracyjny i nie dochodzi w nim do przetwarzania danych osobowych. Wyróżnia się dwa typy wersji demonstracyjnych:
  1. DEMO Open – wersja demonstracyjna Systemu LOG i LOG Helpdesk. Jest to środowisko współdzielone, serwer wirtualny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (demo.logsystem.pl) oraz konsoli LOG.
  2. DEMO Priv – środowisko dedykowane per Klient, dostęp do serwera za pomocą pulpitu zdalnego (RDP) – maszyna wirtualna, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej (test.logsystem.pl).
 3. DEMO LOG Plus – wersja demonstracyjna systemu LOG Plus. DEMO LOG Plus ma charakter demonstracyjny i nie dochodzi w nim do przetwarzania danych osobowych. Udostępniane środowisko to:
  1. DEMO Online LOG Plus – wersja demonstracyjna LOG Plus. Jest to środowisko współdzielone, serwer wirtualny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (logplusdemo.logsystem.pl).
 4. Właściciel – LOG Systems sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z dostępu do DEMO, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu oraz dokonała prawidłowej Rejestracji. Użytkownik nie może być konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 6. Rejestracja – procedura związana z pozyskaniem dostępu do DEMO. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem formularzy dostępnych pod adresem https://logsystem.pl/demo/. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z rozpoczęciem procedury uzyskania dostępu do DEMO przez Użytkownika.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania dostępu do DEMO bez podania przyczyny.
 8. Login i hasło – Właściciel przekazuje Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji, zestaw danych do logowania do wybranego srodowiska demonstracyjnego systemu LOG, LOG Helpdesk lub LOG Plus.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 10. Celem Regulaminu jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z wersji DEMO;
  2. zapewnienie Użytkownikom korzystania z wersji DEMO bez naruszenia podstaw prawnych, w tym zapisów RODO.
 11. W celu uzyskania dostępu oraz korzystania z DEMO oferowanego przez Właściciela, obowiązkowe jest zaakceptowanie zasad wynikających z Regulaminu.
 12. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2
Korzystanie z Systemu

 1. Z chwilą przekazania danych do logowania w Systemie (które jest wynikiem Rejestracji i pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia przez Właściciela) następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a LOG Systems sp. z o.o. (dalej „Umowa”), której przedmiotem jest możliwość korzystania z DEMO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. DEMO systemu pozwala na przetestowanie funkcjonalności Systemu LOG , LOG Helpdesk lub LOG Plus w zakresie udostępnionym przez Właściciela.
 3. Użytkownik może w trakcie korzystania z DEMO lub po jego zakończeniu zdecydować się na wybór płatnej wersji. W tym celu zobowiązany jest podpisać odrębną umowę na korzystanie z Systemu oraz stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W celu zawarcia umów Użytkownik powinien skontaktować się z LOG Systems za pośrednictwem adresu info@log-systems.com
 4. Na podstawie niniejszego Regulaminu LOG Systems umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Systemu w wersji demonstracyjnej DEMO Open, co oznacza, że:
  1. Właściciel udostępnia Użytkownikowi dane do logowania i hasło.
  2. Użytkownik może korzystać z wersji demonstracyjnej przez cały okres aktywności loginu i hasła (do czasu aktualizacji DEMO).
  3. Po wygaśnięciu hasła Użytkownik zobowiązany jest do wystosowania prośby o aktualizację loginu i hasła. Może dokonać zgłoszenia na adres dm@log-systems.com
  4. Właściciel nie gwarantuje dostępu do DEMO w okresie testowania. Jest to związane z ograniczoną liczbą Użytkowników mających dostęp do systemu w tym samym czasie.
  5. Żadne dane osobowe w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa (nie dotyczące Użytkownika) nie są przetwarzane.
 5. Na podstawie niniejszego Regulaminu LOG Systems umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Systemu w wersji demonstracyjnej DEMO Priv, co oznacza, że:
  1. Właściciel udostępnia Użytkownikowi dedykowane dane logowania i hasło do serwera za pomocą pulpitu zdalnego (RDP).
  2. Użytkownik otrzymuje dostęp do DEMO Priv na czas określony przez Właściciela, zazwyczaj 2 tygodnie.
  3. Żadne dane osobowe w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa (nie dotyczące Użytkownika) nie są przetwarzane.

§3
Obowiązki LOG Systems

 1. Właściciel będzie dokładał należytej staranności, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie DEMO.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych przerw technicznych w działaniu DEMO, w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników.
 3. Właściciel jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu/ działaniu DEMO, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od Właściciela, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zapisy zdania ostatniego ust.2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. W ramach korzystania z DEMO nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie tych danych określa paragraf IV („Prawa i Obowiązki Użytkownika”) poniżej.
 5. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej, jak i dorozumianej za niezgodne z prawem korzystanie przez Użytkownika z DEMO.
 6. Właściciel ma prawo nagłego zaprzestania udostępniania DEMO Użytkownikowi (poprzez zmianę loginu i hasła) w szczególności, gdy Użytkownik będzie korzystał z DEMO niezgodnie z prawem, jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich.
 7. Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta DEMO, bądź dostępu Użytkownika do wybranych usług świadczonych w ramach Systemu, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Systemu.

§4
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Jeżeli w ramach korzystania z Systemu, na podstawie niniejszego Regulaminu, dojdzie do przetwarzania danych Użytkownika, wówczas stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Użytkownik podał przy Rejestracji (formularz zamówienia DEMO) i przetwarzania ich w celu korzystania przez Użytkownika z Systemu lub w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził wymagane prawem zgody.
 2. Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą w żaden sposób przetwarzania danych osobowych osób, które znajdują się w bazach danych Użytkownika. W ramach korzystania z DEMO, Użytkownik nie ma prawa wprowadzać do Systemu żadnych danych osobowych.
 3. Administratorem przetwarzającym dane osobowe, podane przez Użytkownika przy Rejestracji, jest spółka LOG Systems sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław.
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO.
 5. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6. Dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom trzecim i przetwarzane są wyłącznie na terytorium Europejskiego Terytorium Gospodarczego.
 7. Dane przetwarzane są na czas istnienia Konta DEMO oraz na czas wypełnienia przez Właściciela obowiązków podatkowo-księgowych (zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO) w wypadku ich powstania. W wypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą zgód wymaganych prawem dane przetwarzane będą do odwołania zgody przez osobę.
 8. Właściciel jako administrator w rozumieniu art. 4 ust 7 RODO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych osoba, której dane dotyczą może przesyłać na adres e-mail iod@logsystem.pl.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 13. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez niego z Systemu.
 14. W imieniu osoby prawnej, Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby uprawnione do jej reprezentacji. Osoba dokonująca Rejestracji osoby prawnej w Systemie oświadcza jednocześnie, iż jest prawnie umocowana do reprezentowania tej osoby prawnej oraz do dokonania Rejestracji i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 15. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu Rejestracji i zakładania Konta oraz za uzupełnianie i zmianę danych w Systemie.
 17. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie od Właściciela komunikatów dotyczących korzystania z DEMO przez Użytkownika. Komunikaty zostaną do Użytkownika przesłane na adres poczty email podany przy Rejestracji Konta DEMO.
 18. Komunikaty, o których mowa w ust. 16 wysłane będą w celu oceny satysfakcji Użytkownika z korzystania z Systemu w ramach DEMO. Podstawą wysłania wiadomości jest uzasadniony interes Właściciela zgodnie z art. 6 ust.1 f) RODO. Przez uzasadniony interes rozumie się otrzymanie informacji zwrotnej odnośnie korzystania z Systemu od Użytkownika, który korzystał z DEMO, dzięki czemu Właściciel będzie mógł usprawnić działanie Systemu w sposób zapewniający satysfakcję Użytkowników.

§5
Rozwiązanie Umowy

Spółce LOG Systems przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku jeżeli Użytkownik lub osoba korzystająca z Konta Użytkownika, naruszy postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie rozwiązania Umowy zgodnie z zapisami zdania poprzedzającego, Konto Użytkownika w Systemie zostanie usunięte w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§6
Reklamacje

 1. Właściciel nie przyjmuje reklamacji w związku z brakiem możliwości zalogowania się na udostępnione Login i hasło.
 2. Użytkownik ma prawo do ponownego zgłaszania się do LOG Systems w celu uzyskania danych do logowania, jeśli wyraża chęć dalszego korzystania z DEMO.

§7
Postanowienia końcowe

 1. LOG Systems zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie na stronie logsystem.pl informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie logsystem.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Systemu.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Systemu.
 4. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu.
 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz iż będzie korzystał z Systemu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings