IOD czyli nowy ABI – co się zmieni wraz z wejściem RODO? (aktualizacja)

LOG Systems - LOG Plus

Wraz z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zmieni się sytuacja prawna ABI czyli Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Zastąpi ich IOD – Inspektor Ochrony Danych. Z czym łączy się ta zmiana? Jaka przyszłość czeka dotychczasowych ABI? Czy może zmieni się tylko tytuł, a obowiązki zostaną te same?

Kim będzie Inspektor Ochrony Danych?

Od 25 maja 2018 r. rolę wsparcia dla Administratorów Danych Osobowych (ADO) i podmiotów przetwarzających obejmą Inspektorzy Ochrony Danych (IOD). Ich głównym zadaniem będzie dbanie, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z RODO. Dotyczy to nie tylko administracji publicznej, ale również sektora prywatnego.

Co się stanie z dotychczasowymi ABI?

W myśl projektu ustawy, obecni ABI z automatu zostaną IOD. Jednak nową funkcję pełnić będą jedynie do 1 września 2018 r. To, czy również po tym dniu będą nowymi IOD, zależy od organizacji. Ta musi zgłosić do nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co następuje po 1 września 2018 r. – czy dotychczasowy ABI zostaje na stałe IOD, czy rezygnuje z pełnienia tej funkcji.

Kiedy powołanie Inspektora będzie obowiązkowe?

RODO zauważalnie wzmacnia rolę Inspektora Ochrony Danych. Dlatego też w wielu przypadkach wyznaczenie IOD-a będzie nie tylko opcją, ale obowiązkiem. Kiedy? W 4 sytuacjach:

 1. Gdy przetwarzanie dotyczy organu lub podmiotu publicznego – wyjątkiem są sądy w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania wymagających regularnego i systematycznego monitorowania osób na dużą skalę, których dane te dotyczą.
 3. Gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 1) oraz danych osobowych odnoszących się do wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10).
 4. Jeśli UE lub ustawodawca państwa członkowskiego rozszerzy obowiązek wyznaczenia IOD na inne podmioty (obowiązek powołania inspektora ochrony danych może wprowadzić prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego).
LOG Systems - LOG Plus

Czy w pozostałych sytuacjach należy powołać IOD-a?

W przypadku pozostałych podmiotów, powołanie IOD-a będzie opcjonalne. Pewnym jest, że Inspektor Ochrony Danych nie zaszkodzi. Jak mówią specjaliści, jeśli administrator zastanawia się, czy powinien powołać IOD-a, to właśnie te wątpliwości są przesłankami, że powinien to zrobić.

Niektórzy mogą zastanawiać się, czym są „organy lub podmioty publiczne”. W tej grupie znajdują się organy realizujące obowiązku publiczne, czyli organy władzy krajowej, organy regionalne i krajowe, czyli tzw. budżetówka. Zresztą pozostałe zapisy RODO obligują tego typu jednostki do powołania IOD-a. Przykład? Takie jednostki jak np. szpitale, biblioteki czy urzędy opierają się na przetwarzaniu danych, często wrażliwych, ponadto na dużą skalę. A tego typu działalności MUSZĄ powołać Inspektora.

Kto może zostać IOD?

Zgodnie z RODO, Inspektor Ochrony Danych nie tylko musi znać przepisy prawa i posiadać wiedzę merytoryczną. Ponadto zobligowany jest:

 • posiadać doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych,
 • posiadać praktyczną umiejętność realizacji zadań (kontrola, szkolenia, redagowanie procedur itp.),
 • znać branżę, w której pracuje,
 • znać technologie i rozwiązania IT stosowane przez firmę, w której pracuje.

Zadania Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych wedle art. 39 ust. 1 RODO będzie musiał:

 • informować administratora o obowiązkach spoczywających na nich zgodnie z RODO,
 • doradzać administratorowi w zakresie obowiązków zgodnych z RODO,
 • monitorować przestrzegania RODO,
 • monitorować przestrzegania polityk ochrony danych,
 • szkolić personel biorący udział w przetwarzaniu danych,
 • przeprowadzać audyty bezpieczeństwa,
 • współpracować z organem nadzorczym.

Jak widać, obowiązki osoby pełniącej funkcję IOD skupiają się wokół zadań z zakresu compliance. Inspektor przede wszystkim będzie kontrolował poprawność wykonywanych działań przez firmę uwzględniając przy tym zapisy RODO. Ponadto, będzie odpowiedzialny za współpracę i kontakt z organem nadzorczym.

LOG Systems - LOG Plus

Jeden IOD dla kilku podmiotów

W odróżnieniu od obecnej, polskiej ustawy z 1997 r., o ochronie danych osobowych, RODO pozwala na powołanie jednego Inspektora Ochrony Danych dla kilku przedsiębiorców z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości. Jednak by skorzystać z tego prawa, inspektor musi być dostępny dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy. Nad spełnieniem warunku czuwać będzie GIODO lub inny wyznaczony przez polskiego ustawodawcę organ nadzorczy.

Wybierz odpowiedniego Inspektora

Nowy ABI, czyli Inspektor Ochrony Danych, to nie tylko inny tytuł. To również dużo więcej obowiązków, ale i przysługujących praw. Jednak to na Administratorze Danych Osobowych ciążyć będzie największa odpowiedzialność za uwzględnianie przepisów zawartych w Rozporządzeniu – IOD będzie wsparciem dla ADO. Dlatego tak ważne jest, by wybrać odpowiedniego Inspektora i zapewnić mu jak najlepsze warunki pracy.

Nie zapomnij zgłosić IOD-a!

Powołanie IOD-a to trudny, lecz w wielu sytuacjach, niezbędny krok by spełnić założenia RODO. Gdy uda się spełnić ten obowiązek, należy pamiętać o ostatnim kroku. Zgodnie z art. 37 RODO, Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązany jest powiadomić organ nadzorczy o wyborze IOD-a i przekazać mu jego dane kontaktowe. Dobrą praktyką jest również publikacja danych IOD-a na własnej stronie internetowej.

Oczywistym jest, by informację o wyborze IOD-a przekazać również pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom współpracującym.


Aktualizacja 05.06.2018

Wiele osób pyta nas jak zgłosić nowego Inspektora Ochrony Danych czy jak zmienić dane kontaktowe dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych. Odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań odnośnie Inspektora Ochrony Danych znaleźć można na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Poniżej podajemy adresy do gotowych formularzy:

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings