RODO w służbie zdrowia – jaki los czeka branżę medyczną po 25 maja?

LOG Systems - LOG Plus

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że wyznaczanie numerków pacjentom w trakcie wizyty lekarskiej, możliwość obsługi tylko jednej osoby przy okienku z rejestracją czy brak kart pacjentów na szpitalnych łóżkach to przejaw ochrony danych osobowych w służbie zdrowia. Jednak to zbyt mało, by sprostać wymaganiom RODO. Co musi się zmienić w służbie zdrowia, by spełniała zapisy rozporządzenia? Jakie kroki muszą podjąć dyrektorzy placówek, by uniknąć płacenia ogromnych kar?

Dane wrażliwe pacjentów dostępne dla… każdego?

Każdy szpital, przychodnia, czy nawet jednoosobowy gabinet dentystyczny, gromadzą dane pacjentów. Co istotne, są to dane wrażliwe (w ujęciu RODO – szczególne kategorie danych osobowych). W związku z tym, do 25 maja 2018 r., jednostki te powinny stosować się do zapisów ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych. Rzeczywistość, jaka jest, każdy widzi. Otwarty gabinet lekarski z włączonym komputerem, karty pacjentów rozrzucone na biurku lekarza, rozmowy recepcjonistek o pacjentach i ich chorobach… RODO takim zachowaniom mówi stanowcze NIE. Co jeszcze będzie musiało się zmienić w placówkach medycznych po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia?

Zacznijmy od początku

Do 25 maja zostało niewiele czasu. Nie znaczy to jednak, że nie należy rozpoczynać prac nad wdrożeniem RODO w firmie. Przeciwnie, należy to zrobić jak najprędzej, by jak najszybciej skończyć. Nikt nie odwoła RODO, nie zmienią tego nawet polskie przepisy

Od czego zacząć? Po pierwsze, powinniśmy wykonać audyt aktualnego stanu szpitala, przychodni czy prywatnego gabinetu medycznego. Po analizie aktualnych procedur, łatwiej będzie stwierdzić, co należy zmienić by przygotować się do RODO.  

Rejestr czynności przetwarzania zamiast rejestracji danych osobowych

Jedną z większych zmian, jaka czeka jednostki medyczne wraz z wejściem RODO, będzie wprowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Rejestr ten zastąpi dotychczasowe zgłaszanie danych osobowych do GIODO. Dzięki temu, po 25 maja, każda placówka medyczna bez problemu wskaże sytuacje, w których dochodziło do wykorzystywania danych osobowych pacjentów.

W rejestrze czynności przetwarzania powinny znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko (nazwa) wraz z danymi administratora i inspektora, cel przetwarzania, kategoria osoby, kategoria danych osobowych, ogólny opis techniczny i organizacyjny środków bezpieczeństwa oraz – jeśli będzie to możliwe – planowany termin usunięcia konkretnych kategorii danych.

LOG Systems - LOG Plus

Inspektor Ochrony Danych zamiast ABI

Obowiązek powołania Inspektora Danych, który w myśl RODO zastąpi dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, będzie ciążył na wszystkich podmiotach publicznych (za wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości). Zatem wszystkie publiczne szpitale, przychodnie, kliniki będą musiały wyznaczyć IODa. A co z placówkami prywatnymi? Podobnie – obowiązek będzie dotyczył prawie wszystkich prywatnych jednostek. Wg Rozporządzenia, podmioty których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, a takimi są dane o stanie zdrowia, muszą powołać IODa.

Warto wiedzieć, że powołanie Inspektora Ochrony Danych będzie ciążyło nie tylko na administratorze, ale również na podmiotach przetwarzających dane osobowe na zlecenie administratora.

Prawidłowe informowanie pacjentów

Szpitale czy przychodnie będą musiały odpowiednio poinformować osoby zainteresowane skorzystaniem z ich usług medycznych o tym, w jaki sposób i dlaczego będą przetwarzać dane. Placówki medyczne będą musiały zrobić to w sposób zrozumiały i przystępny. Co więcej, pacjent powinien się dowiedzieć jakie posiada prawa oraz dostać informację, jak długo jego dane będą przetwarzane.

Prawo do przenoszenia danych

Kolejną nowością definiowaną przez RODO, jest prawo do przenoszalności danych. Mowa tu o sytuacjach, gdy pacjent kontynuuje leczenie w innej placówce medycznej, w związku z czym jego dokumentacja medyczna powinna trafić do nowego administratora.

Zgodnie z RODO, placówka będzie miała obowiązek dostarczyć pacjentowi na jego prośbę dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie (plik komputerowy) oraz przesłać innemu administratorowi.Przypomnijmy, że dotychczas pacjent na wyraźną prośbę otrzymywał dokumentację i mógł z nią zrobić co chciał.

Co to oznacza dla placówek medycznych? Szpitale, przychodnie itp. będą musiały wdrożyć nowe systemy, które wesprą przenoszenie danych między administratorami.

LOG Systems - LOG Plus

Kary, które mogą dać kres niejednej placówce medycznej

Nieprzestrzeganie zapisów Rozporządzenia może spotkać się z bolesnymi konsekwencjami dla branży medycznej. Jaki los spotkałby większość placówek w Polsce, jeśli spadłaby na nie kara w wysokości 20 mln euro, łatwo przewidzieć. Ba, nawet dużo niższe represje mogłyby sprawić, że ukarana jednostka medyczna musiałaby zakończyć swój żywot.

Placówki medyczne w kwestii RODO potrzebują wsparcia ze strony świadomych pacjentów

Zgodnie z Rozporządzeniem, każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego. Będzie mogła to zrobić w miejscu swojego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia naruszenia.

Projekt nowej ustawy wskazuje również, że osoba, której prawa zostały naruszone, może domagać się zaprzestania działań, które naruszają przepisy oraz usunięcia skutków tego naruszenia.

Ponadto, osoby (np. pacjenci), które są świadkami naruszenia, powinny zgłosić ten fakt administratorowi placówki medycznej o zaistniałej sytuacji.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings