Do 3 lat więzienia za naruszenie przepisów RODO

LOG Systems - LOG Plus

Przetwarzasz dane osobowe, a nie masz do tego uprawnień? Grożą Ci 2 lata więzienia. Ujawniasz dane dotyczące poglądów politycznych lub przekonań religijnych? Dodaj do tego rok – możesz zostać skazany na 3 lata więzienia. Bez względu na to, czy jesteś członkiem zarządu spółki, czy szeregowym pracownikiem.

Autorzy projektu wprowadzenia RODO w Polsce, zgodnie z zapisami unijnego rozporządzenia, nie chcieli wprowadzać przepisów karnych za naruszenia. Jednak w wyniku konsultacji, w projekcie z września 2017, umieścili dwa rodzaje przestępstw. Na początku lutego bieżącego roku, w projekcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, pojawił się kolejny przepis zaostrzający rozporządzenie.

Skąd pomysł na odpowiedzialność karną?

Dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych definiowała 9 przepisów, za których naruszenie można było spodziewać się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Wśród obowiązujących do dzisiaj znaleźć można:

 • bezprawne przetwarzanie danych osobowych,
 • umożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym
 • niezabezpieczenie danych osobowych,
 • niezarejestrowanie zbiorów danych osobowych,
 • niespełnienie obowiązku informacyjnego
 • utrudnienie kontroli inspektora GIODO.

Przez 20 lat obowiązywania przepisów, skazano niespełna 300 osób za wykroczenia związane z naruszeniem ochrony danych osobowych. Wśród najpopularniejszych działań, które zakończyły się karą, znalazły się m.in. udostępnienie systemu IT osobie nieuprawnionej czy porzucenie przesyłek przez listonoszy. W większości przypadków, naruszenia karane były grzywną wynoszącą maksymalnie 3000 zł. Nigdy nie skazano nikogo na karę więzienia, która mogła wynieść do 3 lat. Jak widać, mimo ogromu surowych przepisów, były one nieskuteczne, co spotykało się z notoryczną krytyką ustawy.

Krajowa ustawa o ochronie danych osobowych kontra RODO

Mimo, że RODO nie zawiera przepisów karnych, autorzy nowej polskiej regulacji wprowadzającej rozporządzenie w życie, we wrześniu 2017 r., zdefiniowali dwa typy przestępstw, za które może grozić odpowiedzialność karna. Były to:

 • przetwarzanie danych szczególnie wrażliwych z naruszeniem art. 9 RODO,
 • utrudnianie kontroli nowego urzędu chroniącego dane osobowe.

Jest to zgodne z art. 84 oraz motywem 149 Preambuły – RODO zezwala, by państwa wprowadziły sankcje karne za naruszenie w przepisach krajowych.

LOG Systems - LOG Plus

1 mln złotych grzywny, do 3 lata więzienia

8 lutego ukazał się kolejny projekt ustawy. Dokument jest zwrotem w stronę starych przepisów w zakresie regulacji karnych – definiuje 3 nowe przestępstwa związane z ochroną danych osobowych.

 1. 2 lat więzienia, ograniczenia wolności lub grzywny sięgającej 1 mln złotych może spodziewać się osoba, która bez uprawnień przetwarza dane osobowe. Podobnej kary może się spodziewać, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niedopuszczalne (art. 101 projektu).
 2. Kary ulegają zaostrzeniu, jeśli weźmiemy pod uwagę czyny związane z danymi szczególnie wrażliwymi. W takim przypadku kara zwiększa się do 3 lat więzienia (art. 101 projektu).
 3. 2 lata więzienia będzie grozić osobom, które udaremnią lub utrudnią kontrolę przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych (art. 102 projektu).

Kary nie tylko dla osób bez uprawnień

W przypadku kary za przetwarzanie danych osobowych (punkty 1, 2), warto zwrócić uwagę, że sankcje dotyczą również osób, które wprawdzie mogą przetwarzać dane, jednak przetwarzają je, gdy jest to niedopuszczalne. Chodzi o sytuacje, gdy przetwarzanie danych wchodzi w konflikt z innymi zasadami przetwarzania danych, np. zasadami minimalizacji danych, ograniczenia przechowywani czy zasadą rzetelności.

Przykłady czynów, za które można zostać ukaranym

Wśród najpopularniejszych zachowań, które mogą zakończyć się pociągnięciem do odpowiedzialności karnej wymienić można:

 • ujawnienie dokumentacji medycznej,
 • wypłynięcie danych profilujących klientów w sklepie internetowym (uwzględniając preferencje seksualne),
 • zakup bazy nielegalnie nabytych danych osobowych,
 • posługiwanie się bazą rekordów (również legalnych) w innym celu niż założono (np. zamiast do celów edukacyjnych, używanie w celach marketingowych),
 • przekazywanie danych, np. ubezpieczycielom.

Komu grożą sankcje karne?

Przestępstwo wobec RODO, zgodnie z ostatnim projektem, może popełnić każda osoba, która odpowiada za przetwarzanie danych. Może to być np.

 • dyrektor działu ochrony danych osobowych,
 • członek zarządu spółki,
 • prokurent pełniący funkcje zarządcze,
 • szeregowy pracownik.

Co istotne, przestępstwo względem RODO, może być popełnione świadomie – zamiar bezpośredni (gdy przestępca zdaje sobie sprawę z popełnionego czynu) lub w zamiarze ewentualnym (gdy przestępca przewiduje, że jego działanie może być niedopuszczalne, jednak nie rezygnuje z przetwarzania danych).

Już nie tylko 20 mln euro kary…

Jeszcze do niedawna, mówiąc o karach związanych z nieprzestrzeganiem RODO, wskazywano głównie wysokie kary administracyjne dla Administratorów Danych Osobowych tj. przedsiębiorców – 20 mln euro lub 4 proc. rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa (art. 83 RODO) – czytaj: RODO – stać Cię na płacenie kar?. Jeśli projekt ustawy wejdzie w życie, dojdzie jeszcze odpowiedzialność osobista wobec osób odpowiedzialnych za wdrożone systemu ochrony danych osobowych.  

źródło: lexdigital.pl

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings