Inspektor Ochrony Danych – kiedy jest konieczny? Jak powołać IOD?

LOG Systems - LOG Plus

Jak się okazuje, temat Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie został w pełni wyczerpany. Bardzo często otrzymujemy od naszych Klientów, ale również czytelników bloga, zapytania odnośnie sprawowania tej funkcji. Pytania takie jak „czy inspektor ochrony danych osobowych jest konieczny w szkole?” czy „prowadzę agencję reklamową, czy inspektor ochrony danych osobowych zgodnie z RODO jest konieczny?” albo „jak powołać IOD/gdzie zgłosić IOD?” spływają do nas niemal codziennie. Spróbujmy raz na zawsze rozprawić się z tematem i wyróżnić konkretne sytuacje, w których IOD będzie konieczny, a w których opcjonalny, a na końcu poznać sposób, by zgłosić powołanie IOD-a do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 37 (RODO) kluczem do zrozumienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

Chcąc wyróżnić sytuacje, w których organizacja MUSI wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych, należy sięgnąć do art. 37 RODO. Według Rozporządzenia, w trzech sytuacjach IOD będzie niezbędny. Sytuacje te mają miejsce gdy (cyt.):

 1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
 3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.

Przyjrzyjmy się bliżej powyższym zapisom.

Czytaj też: IOD czyli nowy ABI – co się zmieni wraz z wejściem RODO?

A. Przetwarzania dokonuje organ lub podmiot publiczny

W związku z brakiem w RODO definicji zapisu “organ lub podmiot publiczny”, kluczem do zrozumienia problematycznego sformułowania będą Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektorów ochrony danych.

Według Grupy Roboczej art.29 będą to organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego i osoby fizyczne oraz prawne, które realizują zadania w interesie publicznym lub sprawują władzę publiczną.

B. Główna działalność dotyczy regularnego i systematycznego monitorowania osób na dużą skalę

Przede wszystkim musimy pamiętać, że spełnione muszą być wszystkie założenia wymienione w tym punkcie.

#Główna działalność wg RODO

Wyjaśniając nie do końca konkretne pojęcia takie jak „główna działalność”, „regularne i systematyczne monitorowania” czy „dużą skalę”, ponownie skorzystamy z Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych, a także wskazówek interpretacyjnych zawartych w motywach RODO.

Główna działalność” według 97 motywu RODO ma miejsce wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością administratora tzn. będą to zasadnicze, a nie poboczne czynności. Grupa Robocza art. 29 konkretyzuje, że należy spojrzeć na cele administratora, ale również działalność związaną z główną działalnością – jeśli dotyczy przetwarzania danych osobowych, IOD będzie konieczny. Doskonałym przykładem będą tu szpitale – mimo, że ich głównym celem jest opieka medyczna, to bez przetwarzania danych osobowych (dokumentacja medyczna), niemożliwa byłaby realizacja głównego celu.

LOG Systems - LOG Plus

#Duża skala wg RODO

Duża skala” – tutaj pomocny będzie motyw 91 RODO. Czytamy, że ocena skutków dla ochrony danych winna „mieć zastosowanie w szczególności do operacji przetwarzania o dużej skali – które służą przetwarzaniu znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym i które mogą wpłynąć na dużą liczbę osób, których dane dotyczą”. Liczyć się będą zatem proporcje np. wielkość terytorium, gdzie im większe, tym większa liczba danych będzie „dużą skalą”. Niestety, nawet Grupa Robocza art. 29 nie prezentuje konkretnych wartości, które możemy nazwać „dużą skalą”. Wskazuje natomiast pomocne kryteria, na które należy zwrócić uwagę chcąc zdefiniować „dużą skalę” – są to:

 • liczba osób,
 • zakres,
 • okres,
 • zakres geograficzny.

W związku z powyższym, „dużą skalą” będzie:

 • przetwarzanie danych pacjentów przez szpital,
 • śledzenie za pośrednictwem kart miejskich,
 • przetwarzanie danych przez banki,
 • przetwarzanie danych do celów reklamy behawioralnej.

Dużą skalą” NIE jest przetwarzanie danych:

 • pacjentów przez pojedynczego lekarza,
 • dotyczących wyroków skazujących,
 • dotyczących naruszenie prawa przez adwokata.

#Systematyczne i regularne monitorowanie osób wg RODO

Próbując zrozumieć „systematyczne i regularne monitorowanie osób” należy sięgnąć do motywu 24 RODO. Czytamy, że „czynność przetwarzania można uznać za „monitorowanie zachowania” osób, których dane dotyczą, należy ustalić, czy osoby fizyczne są obserwowane w Internecie, w tym także czy później potencjalnie stosowane są techniki przetwarzania danych polegające na profilowaniu osoby fizycznej, w szczególności w celu podjęcia decyzji jej dotyczącej lub przeanalizowania lub prognozowania jej osobistych preferencji, zachowań i postaw”.

Zobaczmy również, co na ten temat mówi Grupa Robocza art. 29. „Systematycznym i regularnym monitorowaniem osób” będzie śledzenie i profilowanie w sieci na potrzeby reklam behawioralnych. Ponadto, wg. Grupy Roboczej art. 29, „regularne” to:

 • stałe lub występujące w określonych odstępach czasu przez konkretny okres,
 • cykliczne lub powtarzające się,
 • mające miejsce stale lub okresowo.

Zaś „systematyczne”:

 • zgodnie z określonym systemem,
 • zaaranżowane, zorganizowane, metodyczne,
 • występujące w ramach planu zbierania danych,
 • występujące w ramach strategii.

Przykłady „Systematycznego i regularnego monitorowania osób”:

 • obsługa sieci telekomunikacyjnej,
 • ocena ryzyka kredytowego,
 • składki ubezpieczeniowe,
 • śledzenie lokalizacji,
 • monitoring wizyjny,
 • reklama behawioralna,
 • inteligentne samochody/domy/liczniki etc.
LOG Systems - LOG Plus

C. Główna działalność polega na przetwarzaniu na duża skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Pojęcia „główna działalność” i „duża skala” wyjaśniliśmy wyżej.

Szczególne kategorie danych” (art. 9 RODO) są to dane:

 • ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • przynależność do związków zawodowych
 • genetyczne,
 • biometryczne,
 • dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Jeśli zaś chodzi o „dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa” będą to:

 • informacje dotyczące skazań,
 • orzeczenia o ukaraniu,
 • orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • dane zawarte w KRK,
 • dane dotyczące mandatów (i innych środków karnych).

Powołanie Inspektora Ochrony Danych będzie konieczne jeszcze w jednej sytuacji

Jak możemy przeczytać w art. 37 ust. 4 RODO, poza powyższymi przypadkami, w których powołanie IOD będzie obowiązkowe, istnieje jeszcze jeden, w którym RODO będzie wymagać Inspektora. Otóż obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych może wprowadzić prawo UE lub państwa członkowskiego. Jeśli polski ustawodawca rozszerzy zapis RODO o inne przedmioty, ten będzie obowiązywał.

Czy warto powołać IOD w pozostałych przypadkach?

Należy pamiętać, że IOD to duża korzyść dla każdej firmy. Nawet jeśli RODO nie wymusza na nas, by powołać Inspektora, warto rozważyć, czy skorzystanie z jego usług nie byłoby dla nas korzystne. IOD mógłby znacznie pomóc w przestrzeganiu wytycznych RODO oraz pośredniczyć między organem ochrony danych osobowych oraz podmiotami w organizacji.

Ponadto, Grupa Robocza art. 29 sugeruje, by nawet w sytuacjach gdy nie zachodzi konieczność powołania IOD, udokumentować ten fakt, tzn. opisać procedurę przeprowadzoną w celu ustalenia, czy IOD jest konieczny, czy też nie.

LOG Systems - LOG Plus

Jak powołać IOD-a? 

Jeśli w wyniku analizy organizacji wyszło, że musisz – bądź chcesz – powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przed Tobą ostatni krok – sprawy formalne.

Po pierwsze, w ciągu dwóch tygodni od daty wyznaczenia IOD-a, musisz go zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pamiętaj, że zgłoszenie Inspektora nie powinno nastąpić później niż 31 lipca (jeśli dotychczas nie miałeś ABI) lub 1 września (jeśli dotychczasowy ABI został IOD).

Z jakiego wzoru dokumentu powinieneś skorzystać i jak to zrobić – krok po kroku – dowiesz się z TEJ STRONIE.

Również w sytuacji, gdy zmieniły się dane kontaktowe do zgłoszonego już Inspektora Ochrony Danych, Twoim obowiązkiem jest powiadomić o tym UODO. UWAGA – masz na to 14 dni licząc od dnia, w którym zmieniły się dane IOD-a. Jak to zrobić i z jakiego wzoru dokumentu skorzystać przeczytasz TUTAJ.

Jak odwołać/zmienić IOD-a?

Również w sytuacjach, gdy chcesz odwołać dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych, bądź odwołać tego, którego powołałeś i zgłosić nowego, musisz wypełnić stosowne dokumenty.

W sytuacji, gdy chcesz powiadomić UODO o odwołaniu dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych, musisz skorzystać z TEJ STRONY. Masz na to 14 dni od dnia odwołania IOD-a.

Natomiast jeśli chcesz odwołać zgłoszonego do UODO Inspektora Ochrony Danych bo znalazłeś nową osobę na to stanowisko, udaj się na TĘ STRONĘ.

W tej sytuacji również masz 14 dni na działanie licząc od dnia odwołania poprzedniego i wyznaczenia nowego Inspektora.

Co istotne, wszystkie zgłoszenia dotyczące powołania/odwołania/zmiany IOD-a są darmowe.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings