ITIL – najlepsze praktyki

LOG Systems ITIL

Obecny rynek zmusza przedsiębiorstwa do działania w coraz większej dynamice. Aby wszystkie elementy w organizacji działały prawidłowo i przynosiły zamierzone korzyści, nieodzowne jest ciągłe doskonalenie procesów firmowych. W jaki sposób wdrożenie najlepszych praktyk ITIL pomaga usprawnić procesy w organizacji? Czym dokładnie jest ITIL?

Helpdesk a ITIL – pomoc w zarządzaniu IT

Co to jest  ITIL?

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library)  to zestaw szczegółowych praktyk zarządzania usługami IT (ITSM), które koncentrują się na dostosowywaniu usług IT do potrzeb biznesu.

ITIL to system procedur, procesów i praktyk, zawierających wskazówki, dzięki którym organizacja może dokonać skutecznej integracji operacji firmowych z potrzebami biznesowymi. Standard został stworzony przez agencją pracująca pod egida rządu Wielkiej Brytanii (Office of Government Commerce). Obecnie standard jest zarządzany i rozwijany przez spółkę join venture AXELOS.

Wdrożenie systemu może m.in. wpłynąć na zminimalizowanie lub likwidację tzw. wąskich gardeł, szczególnie w procesach wymagających międzydziałowej współpracy. Przyjęcie ITIL w firmie pomaga także usprawnić realizację usług IT dzięki wprowadzeniu, m.in. automatyzacji procesów, wdrożeniu standaryzacji, czy zarządzaniu problemami.

Należy jednak pamiętać, że najlepsze praktyki ITIL są zbiorem wytycznych i same w sobie nie rozwiążą problemów organizacji, jeśli ta nie zaadaptuje rozwiązań adekwatnie do swojego profilu działalności. Decydując się na wprowadzenie ITIL do firmy, nie ma konieczności wdrożenia całego systemu. Należy dokładnie przeanalizować zachodzące w przedsiębiorstwie procesy i skupić się na ich kluczowych elementach.

Jak działa ITIL?

Jedną z podstawowych ról najlepszych praktyk ITIL jest rozszerzenie zakresu i systematyki w zarządzaniu procesami firmowymi. Wszystkie informacje odnośnie praktyk zawarte zostały w pięciu tomach poświęconych ITIL, a zamieszczone tam porady wspierają stworzenie środowiska pracy, które będzie stabilne i w pełni skalowalne.Na potrzeby użytkowników powstały publikacje, które obejmują obszary:

 • Service Strategy
 • Service Design
 • Service Transition
 • Service Operation
 • Continual Service Improvement

Przykładem zastosowania ITIL, może być aplikacja administracyjna dla firmowego działu kadr. Organizacje bez wdrożonego ITIL często korzystają z outosourcingu. Może to być umowa o  współpracy z firmą, której zadaniem będzie utrzymanie infrastruktury dla działu kadr (zawierającą dane o pracownikach, obliczania wysokości wynagrodzenia i comiesięcznego tworzenia gotowego zestawu przelewów). Osobne usługi (jak np. mierzenie czasu pracy) mogą być zamówione u jeszcze innej firmy. Problemem staje się integracja aplikacji biznesowych z istniejącą infrastrukturą.

Wdrażając ITIL, w procesie realizowane są wszystkie usługi w ramach aplikacji administracyjnej dla działu kadr. Rozwiązanie zostaje zaimplementowane w organizacji bez konieczności zatrudniania kolejnych firm i wykonawców. ITIL to także ciągłe doskonalenie powstałej aplikacji, m.in. poprzez rozwiązywanie pojawiających się problemów lub błędów.

LOG Systems - LOG Plus

Zastosowanie ITIL w organizacji

Zbiór wytycznych ITIL został opracowany w taki sposób, że można go zastosować do wszystkich kluczowych procesów w organizacji, niezależnie od stopnia rozwoju firmy. Jak najlepsze praktyki ITIL przekładają się na procesy w obszarze usług?

Strategia usług w ITIL

Tworzenie strategii usług w organizacji to moment, w którym firma koncentruje swoje wysiłki na kliencie. Na tym etapie należy określić

 • kim jest klient,
 • na jakie potrzeby mają odpowiadać usługi,
 • jakie zasoby są niezbędne do ich rozwoju
 • jakie wymagania muszą spełnić, by osiągnąć kryterium jakościowe realizacji.

Koszt opracowywanych usług musi odpowiadać wartości, jaką otrzymuje klient.

Projektowanie usług z ITIL

Podczas projektowania skupienie organizacji często pada na rozwój usług IT. Na tym etapie określa się technologie, infrastrukturę i zasoby niezbędne do realizacji usług IT oczekiwanych przez klienta. Ustalone zostaje także monitorowanie postępu procesów i sposób zarządzania nimi. Powstały plan obejmuje wytyczne, jak powinno wyglądać stabilne i przewidywalne środowisko stworzone przez firmę, by bez przeszkód realizować usługi IT.

Faza przejścia usługi w ITIL

Na tym etapie, firma przechodzi z fazy projektowej (teoretycznej) do realizacji usług IT. Spisane wcześniej standardy i procesy zostają wdrażane w praktyce, testowane i akceptowane jako wzorcowa forma realizacji usług. Kluczowa wydaje się tu faza testowania, dzięki której firma może dostrzec słabe punkty fazy projektowej, nowe elementy zwiększające wydajność, czy znaleźć elementy ważne dla klienta, które nie zostały wcześniej uwzględnione. Obserwacje te, mogą wpłynąć, m.in. na zmniejszenie ryzyka przerw w świadczeniu usług. Czas testowania trwa tak długo, aż oferowana usługa stanie się w pełni satysfakcjonująca dla firmy i jej klientów.

Zarządzanie wiedzą

Na początku, niedługo po wdrożeniu nowych usług IT, jako dostawca możesz oczekiwać, że klienci będą informować Cię o problemach, które napotkali. Firma w zgłoszonych przez klientów problemach powinna dostrzec szansę na poprawę słabszych rozwiązań w procesach i możliwość ich wdrożenia. W długofalowej skali warto takie informacje i rozwiązania spisywać oraz katalogować, by w przyszłość, automatyzując procesy, szybciej reagować na pojawiające się problemy. Zarządzanie wiedzą to także szansa na zbudowanie bazy wiedzy i najczęstszych problemów, które mogą być wykorzystywane przez pracowników, stykających się z danym problemem w różnych działach, jak i osoby techniczne, optymalizujące działanie maszyn i procesów IT.

Najlepsze praktyki ITIL – podsumowanie 

ITIL to jeden z najczęściej wybieranych przez firmy z branży IT standardów do optymalizacji procesów zarządzania w organizacjach. ITIL oferuje zestaw najlepszych praktyk, które obejmują strategię usług IT, ich projektowanie, zmianę, serwis i ciągłe doskonalenie, aby zapewnić efektywną realizację celów biznesowych. Ciągła faza ulepszania usług z ITIL obejmuje wszystkie etapy cyklu życia usług IT. Jej wdrożenie zapewnia najlepsze praktyki oceny, pomiaru i zwiększenia wydajności środowiska realizacji usług, na linii organizacja – klient.

Helpdesk LOG Plus a ITIL – pomoc w zarządzaniu IT

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings