Rejestr czynności przetwarzania – kogo dotyczy obowiązek według RODO?

LOG Systems - LOG Plus

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2018 roku i jak dotąd, nieustannie powraca jako temat gorących dyskusji, szczególnie w kręgach biznesowych. Jednym z poruszanych aspektów, jest obowiązek nałożony na podmioty, które przetwarzają dane oraz ich administratorów – obowiązek prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych. Temat wydaje się trochę skomplikowany, dlatego postaramy się dokładnie wyjaśnić, o co chodzi. 

Rejestr czynności przetwarzania danych w RODO

RODO samo w sobie zmieniło perspektywę patrzenia na bezpieczeństwo przetwarzanych danych, wymuszając liczne zmiany formalne i proceduralne w organizacjach. Po dokładnym zapoznaniu się z zapisami Rozporządzenia, można dostrzec, że ten element ma logiczne uzasadnienie. Artykuł 82 RODO określa dwa cele takiego rejestru:

 • zachowanie zgodności pomiędzy środkami ochrony danych a obowiązującymi przepisami (dotyczy administratorów danych),
 • umożliwienie monitorowania operacji przetwarzania danych organowi nadzorczemu (dla Polski to Urzęd Ochrony Danych Osobowych).

W ramach tego zapisu, czynności przetwarzania mogą być opisywane zbiorczo, tzn. uwzględniać kolektywnie działania z danej grupy, np. sprzedaż towarów, proces zatrudnienia pracowników, działania marketingowe itp. Rejestr jest więc spisem osób, procesów, danych i procedur, które odbywają się w ramach ich przetwarzania. 

Rejestr czynności przetwarzania danych  – kogo dotyczy?

Przepisy RODO zawarte w art. 30 ust. 5 jasno wskazują, w jakich przypadkach przedsiębiorcy i inne podmioty są zobowiązani do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania. Przedsiębiorcy powinni rozważyć wprowadzenie powyższego rejestru w celu spełnienia tego obowiązku. Dotyczy to także mikro i małych firm zatrudniających pojedyncze osoby, z racji styczności z danymi szczególnymi. Do prowadzenia rejestru zobligowani są przedsiębiorcy, którzy:

 • często przetwarzają dane,
 • przetwarzają dane osobowe obejmujące szczególne kategorie danych (dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, związki zawodowe, itp.),
 • prowadzą przetwarzanie danych, gdzie istnieje ryzyko naruszenia praw lub wolności osób poddawanych temu procesowi,
 • zatrudniają więcej niż 250 osób.
RODO - rejestr czynności przetwarzania

Rejestr czynności przetwarzania danych – co powinien zawierać

W konsekwencji przepisów zawartych w RODO, podmioty przetwarzające dane są zobligowane do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania. Rejestr prowadzony przez administratora danych, będzie miał mniejszy zakres niż podmiot przetwarzający. Wynika to z zależności między tymi dwoma instytucjami. Podmiot działa na zlecenie administratora i przetwarza dane w podanym przez niego zakresie. 

RODO jasno określa, administratora jako osobę fizyczną lub prawną (także jednostkę, podmiot lub organ publiczny), która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Z perspektywy rozporządzenia, administratorami będą również przedsiębiorcy, którzy dodatkowo mają obowiązek prowadzenia i zawarcia w rejestrze poniższych informacji:

 • dane administratorów, inspektora danych osobowych (dane osobowe i kontaktowe),
 • cel przetwarzania danych,
 • opis grupy osób, których dane będą przetwarzane,
 • kategorie danych osobowych, które w danym procesie będą przetwarzane,
 • kategorie odbiorców tych danych (komu będą ujawniane),
 • przypuszczalne terminy usunięcia wybranych kategorii danych po ich przetworzeniu,
 • ogólny opis środków bezpieczeństwa przetwarzania danych (elementy techniczne i organizacyjne). 

Wymienione elementy nie stanowią całego katalogu informacji, które powinny znaleźć się w rejestrze. Jest to zbiór otwarty, a co za tym idzie, przedsiębiorca może zamieścić w nim dane wychodzące poza obowiązkowy spis wynikający z RODO. Dotyczy to np. danych, które mogą wprowadzić ułatwienia organizacyjne lub przetwarzane kategorie o szczególnym charakterze. Te informacje są obligatoryjne. 

Forma prowadzenia rejestru czynności przetwarzania

Na podstawie przepisów zawartych w art. 30 ust. 3 RODO, wiemy że rejestry mają przyjmować pisemną formę, z uwzględnieniem formy elektronicznej. Dzięki temu przedsiębiorca ma większą elastyczność w tym zakresie. Wersja elektroniczna, wydaje się najwygodniejszym rozwiązaniem, głównie ze względu na możliwości edycji konkretnych fragmentów w dowolnym czasie. Aby uzyskać przejrzystość rejestru, warto stworzyć tabelę zawierającą wszystkie wymagane elementy w programie tekstowym (np. typu Excel), jego odpowiedniku lub zastosować gotowe narzędzia zawarte w programach/ platformach do zarządzania i przesyłania danych firmowych. 

Nie ma bezpośrednich wskazań, by dokumenty elektroniczne musiały być jednocześnie zbierane w formie wydrukowanej. Warto jednak w regularnych interwałach tworzyć kopie zapasowe. Szczególnie dotyczy to rejestru czynności przetwarzania danych i pozostałej dokumentacji nt. ochrony danych osobowych w organizacji. W mikro i małych przedsiębiorstwach, które przetwarzają małą ilość danych osobowych i poruszają się w stałych obszarach działania, można zrezygnować z formy elektronicznej i ograniczyć się do metody pisemnej. 

Rejestr czynności przetwarzania danych w RODO – podsumowanie

Rejestr czynności przetwarzania danych, to obowiązkowy element wynikający z 82 art. RODO. Na jego podstawie, administrator danych/ podmiot przetwarzający, są zobowiązani do przekazania rejestru organowi nadzorczemu (w PL – Urząd Ochrony Danych Osobowych), za każdym razem gdy organ tego zażąda. Odmówienie udostępnienia lub brak prowadzenia rejestru dla UODO, może wiązać się z sankcjami i karami finansowymi dla organizacji. Należy jednocześnie pamiętać, że choć przedsiębiorcy są zobligowani do tego formalnie, cały proces rejestrowania czynności przetwarzania danych, ma na celu dobro użytkowników udostępniających te dane.  

Rejestry czynności przetwarzania w LOG
Zarządzanie Rejestrem czynności przetwarzania w systemie LOG

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings