W jaki sposób Dyrektywa e-privacy i RODO oddziałują na siebie?

LOG Systems - LOG Plus

Dyrektywa e-Privacy, tak jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, została utworzona w celu uaktualnienia prawa technologicznego z roku 2002 roku. Nowe zapisy skupiają się na branży telekomunikacyjnej oraz firmach zajmujących się marketingiem internetowym. Czy zapisy dyrektywy są uzupełnieniem już obowiązującego RODO? Jak e-Privacy i RODO oddziałują na siebie?

Sprawdź Ochronę Danych z LOG System

Nowe zapisy w opinii specjalistów miały pozytywny odbiór. Do głównych zalet zaliczano: ujednolicenie standardów w ramach Unii, ochronę treści wymienianych w komunikacji i metadanych. Także zapisy dotyczące zgody użytkownika analogiczne do wymagań RODO zyskały dużo pozytywnych głosów.

Dyrektywa e-Privacy – najważniejsze zmiany

Do głównych aktualizacji, które wprowadza dyrektywa e-Privacy, jest rozbudowana definicja marketingu prowadzonego z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Dyrektywa e-Privacy określa dwie formy komunikacji marketingowej:

 1. B2B – (z ang. business-to-business) treści marketingowe wysyłane do firm;
 2. B2C – (ang. business-to-consumer) treści wysyłane z firmy do klienta końcowego.

Wejście w życie dyrektywy e-Privacy sprawi, że firmy do wysłania komunikatu marketingowego będą potrzebowały wyraźnej zgody odbiorcy. Dokładne zasady ustalić mają państwa Unii. Dyrektywa określa także, że tradycyjni dostawcy usług telekomunikacyjnych, jak i nowi dostawcy usług (VOIP, komunikatory – np. Messenger, Skype, poczta elektroniczna) podlegają pod te same przepisy. Aby zapewnić pełną prywatność przesyłanych wiadomości, operatorzy mają obowiązek ich anonimizacji (np. poprzez usuwanie metadanych, takich jak geolokalizacja użytkownika, czas wysyłania danych).

Dyrektywa ma także wpływ na producentów urządzeń z tzw. Internetu Rzeczy i twórców komunikatorów, którzy już na etapie produkcji muszą zadbać o zagwarantowanie prywatności i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń. Nowe zapisy mogą również wpłynąć na handel elektroniczny (ang. e-commerce), który wykorzystuje dokładne targetowanie reklam w internecie w celu zwiększenia swoich przychodów. Wraz z dyrektywą i wprowadzeniem anonimizacji, takie targetowanie będzie znacznie trudniejsze, a użytkownik będzie musiał wyrazić jednoznacznie zgody na przetwarzanie swoich danych.

LOG Systems - LOG Plus

E-privacy i RODO – wzajemne oddziaływanie

Dyrektywa e-Privacy i RODO mają funkcjonować na zasadzie eksterytorialności. To znaczy, że dyrektywa jak i rozporządzenie obejmują wszystkie usługi komunikacji elektronicznej, gdzie użytkownik końcowy znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub przetwarzanie informacji zachodzi na jej terenie. W związku z tym, sugeruje się, że wszystkie podmioty i organizacje spoza Wspólnoty Europejskiej przetwarzające dane obywateli Unii, powinny utworzyć swoje oddziały lub oddelegować przedstawiciela ds. przetwarzania danych na terenie Wspólnoty.

Dyrektywa przewiduje także, identyczne jak w RODO, sankcje za nieprzestrzeganie jej zapisów. Wysokość kar ma wynieść do 4% całkowitego rocznego światowego dochodu w przypadku przedsiębiorcy lub do 20 000 000 euro. Organy, które monitorują RODO, będą również zobowiązane do sprawdzanie, czy podmioty stosują się do dyrektywy e-Privacy.

Tekst rozporządzenia uzupełnia i uszczegóławia zapisy RODO. Jednym z takich elementów jest zakres ochrony. W e-Privacy zabezpiecza się interesy, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych (np. tajemnice przedsiębiorstwa lub inne dane szczególnie chronione o wartości ekonomicznej oraz podmioty prawne jako użytkownicy końcowi). Zgoda użytkownika w e-Privacy jest udzielana na tych samych warunkach co w RODO, poza technologią cookies, gdzie zgodę można udzielić poprzez odpowiednie ustawienie techniczne oprogramowania zapewniającego dostęp do internetu (ustawienia przeglądarek internetowych).

E-privacy i RODO – na co zwrócić uwagę?

Dyrektywa e-Privacy podtrzymuje w mocy zapis dyrektywy 2002/58/WE, która zasadą ochrony poufności danych obejmuje: wiadomości tekstowe, głosowe, dźwiękowe, za pomocą obrazu, jak i metadane użytkownika (data, godzina, czas trwania rozmowy, dane nt. lokalizacji). Przyjęcie rozporządzenia e-Privacy jest jednak źródłem niepewności, głównie dla podmiotów przetwarzających dane osobowe – dostawców usług telekomunikacyjnych, konsumentów i organów regulacyjnych. Jednakże, między RODO a e-Privacy istnieje kilka nieścisłości, które mogą wpływać na różnice interpretacyjne. Oto najważniejsze z nich:

 • Zakres terytorialny – czyli podstawy na jakich dostawca usług telekomunikacyjnych ma obowiązek przestrzegania przepisów. Dyrektywa o łączności elektronicznej odnosi się do przetwarzania danych w ramach Unii, natomiast e-Privacy dotyczy przetwarzania danych poza Unią Europejską;
 • Powiadomienia o naruszeniu danych – w ramach RODO, administrator ma 72 godziny na powiadomienie o naruszeniu danych organ DPA. Natomiast, zgodnie z dyrektywą e-Privacy (oraz rozporządzeniem (UE) nr 611/2010) dostawca usług telekomunikacyjnych ma obowiązek powiadomienie organu krajowego w ciągu 24 godzin;
 • RODO obejmuje ochronę danych osobowych, natomiast e-Privacy obejmuje prawo osoby do życia prywatnego.
 • Zapisy e-Privacy nie ingerują bezpośrednio w przepisy dyrektywy o handlu elektronicznym, w tym zapisów poświęconych odpowiedzialności pośredników za przetwarzane dane.

Choć końcowy kształt dyrektywy e-Privacy jest już praktycznie nakreślony, zapisy nowego dokumentu będa wymagały dodatkowych prac nad zgodnością z zapisami RODO. W obecnej chwili, wydaje się, że e-Privacy będzie odgrywało większą (bardziej dotkliwą dla podmiotów) rolę niż RODO. Zachęcamy do tego, aby firmy przygotowały  się do integracji działań i procedur z zapisami tych dwóch dokumentów, m.in. poprzez śledzenie aktualizacji nt. rozporządzeń i przestrzegania kluczowych zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Sprawdź Ochronę Danych z LOG System

Źródła:

https://uodo.gov.pl/pl/138/766

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności i Plików Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://logsystem.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez LOG Systems Sp. z o.o., ul. Ślężna 104/16, 53-11 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy https://logsystem.pl;
  2. Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel – LOG Systems Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, REGON 301305927, KRS 0000345703;
  4. Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§2 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: iod@logsystem.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LOG Systems, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem w celach uzasadnionych związanych z prowadzoną działalnością, w tym do składania ofert, realizacji zamówień, wystawiania rachunków i faktur, zawierania i realizacji umów, prowadzenia rekrutacji pracowników oraz innych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@logsystem.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w §3 pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.
 5. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia współpracy handlowej. Odbiorcami danych będą współpracujące z LOG Systems sp. z o.o.  banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, firmy prowadzące usługi IT na rzecz firmy LOG Systems sp. z o.o. a także instytucje upoważnione z mocy prawa.Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody dane mogą być przekazywane naszym Partnerom Handlowym, czyli podmiotom współpracującym z LOG Systems sp. z o.o.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających w §3 pkt. 2. oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte ze zbioru.

§4 Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10.06.2019r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Save settings
Cookies settings